HAVLÍČEK, D. Implementace bezpečnostních systémů v praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondrák, Viktor

Výborná práce, dovedená do stavu realizace. Autor projevil vynikající odborné znalosti i schopnosti využít svých znalostí prakticky. Doplňující otázka: Proč jste nepoužil čidel tříštění skla?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bartuše, Jiří

Velmi dobře zpracováno, z pohledu norem a zákonů pro odpovídající realizaci nic nechybí. Finanční rozpočet odpovídá cenovým relacím na trhu. Pro praktickou relaizaci ještě doporučuji doplnit svorková schémata zapojení jednotlivých prvků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 70782