BERNÁTEK, P. Analýza elektrogastrogramu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Janoušek, Oto

Překládaná práce se věnuje problematice hodnocení změn elektrogastrogramu způsobených konzumací jídla a v širším měřítku i způsobu hodnocení elektrogastrogramu v časové a frekvenční oblasti. Student samostatně navrhnul způsob nasycení zkoumaného subjektu včetně složení podávaného jídla a zaznamenal změny elektrogastrogramu deseti dobrovolníků. Za účelem vyhodnocení změn elektrogastrogramu autor vytvořil přehlednou aplikaci s intuitivním ovládáním, která bude dále sloužit jako výuková aplikace. Aplikace umožňuje studentům analyzovat jejich vlastní záznam, nebo načíst záznamy z předpřipravené databáze záznamů. Změny způsobené konzumací jídla lze v aplikaci vyhodnotit jednak vizuálně, a jednak pomocí tří metod hodnocení elektrogastrogramu ve frekvenční oblasti. Výuková aplikace je navíc doplněná nápovědou a současně i návodem ke cvičení. Pomocí navržené aplikace autor vyhodnotil změny v elektrogastrogramech a statisticky je vyhodnotil. Všechny části práce jsou přehledně prezentovány a vhodně interpretovány. Formální stránka podtrhuje dobrý dojem z práce a až na pár gramatických hrubek v příloze práce k ní nemám výhrad. Student na své práci pracoval samostatně a aktivně, využíval konzultací a zároveň přistupovala k řešení problematiky velmi aktivně a zodpovědně. Pečlivost projevil rovněž při časově náročném záznamu elektrogastrogramů dobrovolníků.

Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Horáková, Pavla

Student se ve své práci zabýval analýzou elektrogastrogramu. Teoretická část obsahuje stručné informace o anatomii žaludku a žaludeční myoelektrické aktivitě. Podrobněji je sepsána analýza elektrogastrogramu, při které je zmíněn vliv objemu a složení stravy na signál EGG. Praktická část práce je zaměřena na vytvoření programu v prostředí Matlab pro načtení a analýzu EGG signálů pomocí rychlé Fourierovy transformace, Burgovy metody a Welchovy metody. Výstupem je získání hodnoty dominantní frekvence a výchylky dominantní frekvence před nasycením a po nasycení. Program je v práci přehledně rozepsán, avšak chybí zmínka, pod jakým názvem lze program spustit, a absence popsání jednotlivých funkcí. Vytvořenému programu lze vytknout občasnou chybu ve vypisování hodnot dominantní frekvence a výchylky dominantní frekvence, jejíž hodnoty v některých případech neodpovídají zvýrazněným hodnotám v grafech spektrálních funkcí. Práce je zakončena větou, která naznačuje určité pochyby o výsledcích práce. Po formální stránce je práce na průměrné úrovni. Vytknou lze větší množství překlepů, místy špatné formátování textu, špatné číslování stránek, duplikaci pojmu v klíčových slovech, zbytečné členění kapitoly 6 do velmi krátkých podkapitol a místy neodborné vyjadřování (např. "akční potenciály nasedající na nejvíce depolarizované úseky ECA vln"). Pro větší přehlednost mohly být výsledky uvedeny v tabulce. Zadání práce však považuji za splněné. Samotný program může být po mírných úpravách využit v laboratorním cvičení předmětu Terapeutické techniky. Práci navrhuji k obhajobě a hodnotím stupněm B/83 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 72802