MĚSÍČKOVÁ, K. Analýza vlastností komplexu QRS v normálním a vysokofrekvenčním záznamu EKG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kozumplík, Jiří

Zadání projektu bylo formulováno na ÚPT AV ČR odkud pochází také konzultant Bakalářské práce. Cílem práce bylo studium a popis metod pro analýzu běžných klinických signálů EKG a experimentálních vysokofrekvenčních elektrokardiogramů, zhodnocení těchto metod a posouzení jejich možného klinického využití. V souladu se zadáním Bakalářské práce autorka realizovala statistické zhodnocení výsledků pro běžné a vysokofrekvenční EKG pro zdravé subjekty a pacienty s ischemickou chorobou srdeční. K tomuto účelu využila výsledků zpracování dat různými metodami, které jí byly poskytnuty na pracovišti konzultanta. Podle sdělení konzultanta mohla autorka častěji využívat možnosti konzultací, pracovala až příliš samostatně a získané výsledky nejsou zcela v souladu s představami zadavatele. Jako vedoucí práce jsem se s výsledky mohl seznámit až po odevzdání práce a moje role byla čistě formální.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Ronzhina, Marina

Bakalářská práce je věnována analýze různých frekvenčních složek QRS komplexů v normálním a vysokofrekvenčním EKG, což je stále aktuální a otevřená téma, obzvlášť s příchodem novějších počítačových technologií. V teoretické části postrádám kapitolu o regresní analýze použité v praktické části. Není zcela jasný důvod provedení normalizace parametrů EKG pro vyšší frekvenční pásma vůči jejich hodnotám v základním frekvenčním pásmu, které v práci není jasně definováno. U obrázků 9 a 10 chybí popis grafů a označených veličin. V rámci práce bylo zjištěno, že věk měřených osob nevykazoval normální rozdělení, není však popsáno, jak to bylo prokázáno. Chybí výsledky korelační analýzy mezi věkem a jednotlivými parametry QRS zdravých osob pro tři z pěti frekvenčních pásem. Zcela chybí výsledky dané analýzy pro pacienty. Bodové grafy pro jednotlivé parametry a věk jsou vykresleny s různým měřítkem, což komplikuje jejich vizuální analýzu a vede k nekorektním závěrům. Při popisu těchto grafů studentka často nebere v úvahu, že jde o vykreslení hodnot parametrů v závislosti na věku, proto většina závěrů je platná jenom pro určité věkové skupiny. V závěrečné části byly vykresleny grafy parametrů a0 a a1 pro různá frekvenční pásma, přičemž tyto parametry nebyly řádně definovány. Jde o parametry popisující regresní přímky, tj. směrnice přímky a průsečík se svislou osou. Studentka v popisech těchto bodových grafů tvrdí, že parametry pro vysokofrekvenční QRS vykazují lepší schopnost rozlišování závislosti na věku i patologií, což platí ve skutečnosti jen částečně, jelikož na základě těchto grafů se dá těžko posoudit schopnost různých spektrálních složek QRS odlišit pacienta od zdravého jedince. Na to by bylo potřeba použít jiný postup analýzy. Pro správnou interpretaci výsledků by bylo mnohem jednodušší analyzovat data v závislosti jenom na jednom vybraném faktoru (tj. např. oddělit od sebe dílčí věkové skupiny a statisticky vyhodnotit rozdíly ve velikostech parametrů QRS v rámci jednotlivých skupin), anebo naopak použit vícefaktorovou analýzu, která zohledňuje vliv všech faktorů (věk, pohlaví, diagnóza apod.). K formální stránce bych měla následující výtky: nízká kvalita anglické verze abstraktu a některých převzatých obrázků a vlastních grafů, ponechání anglických popisek na některých obrázcích, chybějící popisky os na některých grafech. I přes výše uvedené nedostatky však lze považovat zadání práce za splněné a některé dosažené výsledky považovat za přínosné pro vývoj nového diagnostického postupu. Proto práci hodnotím stupněm D/68b.

Navrhovaná známka
D
Body
68

eVSKP id 72841