KRATOCHVÍL, T. Zpracování zvuku pro kochleární implantát [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Harabiš, Vratislav

Student se ve své práci zabýval metodami zpracování zvuku v kochleárním implantátu. Cíle práce bylo navrhnout a implementovat program, který bude simulovat funkci kochleárního implantátu. Student k práci přistupoval samostatně a příliš nevyužíval konzultací. Na druhou stranu sám kontaktoval některé odborníky přímo z firem, které se zabývají kochleárními implantáty, aby zjistil některé specifické postupy využívané ve zpracování zvuku v kochleárních implantátech. Rovněž v dohledávání relevantních informací v odborných článcích postupoval student aktivně sám. V rámci práce byl vytvořen program, který simuluje činnost kochleárního implantátu. Jedná se o kvalitní demonstrační software, který bude využit ve výuce. Zadání práce tak považuju za zcela splněné. Rovněž finální podobu textů student příliš nekonzultoval, v práci jsou tak drobné nepřesnosti. Nicméně po formální stránce je práce na dobré úrovni, formátování textu odpovídá požadavkům závěrečné práce.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Odstrčilík, Jan

Předložená bakalářská práce se zabývá tématem simulace zvuků zpracovávaných kochleárními implantáty. V první části práce se student zabývá obecnými poznatky o zvuku, popisem sluchového ústrojí a rozdělením sluchových vad. Ve větší míře se student dále věnuje základnímu popisu a vysvětlení principu kódovacích strategií používaných v kochleárních implantátech různých výrobců. Text je dobře strukturován a je z něj poznat, že si student danou problematiku nastudoval a dokázal se v ní zorientovat. Výtku mám k citování literatury. Text obsahuje spoustu tvrzení, u kterých není uveden zdroj. Některá tvrzení tak nejsou vůbec podložená. V další části práce se student zaměřil na simulaci zpracování zvukového signálu pomocí základní kódovací strategie CIS. K tomu navrhl simulační obvod v prostředí LabVIEW. Jednotlivé kroky zpracování signálu jsou v práci diskutovány a doplněny blokovými schématy, které reprezentují konkrétní bloky obvodu. Celkové obvodové schéma ale v práci uvedeno není, zřejmě kvůli velikosti. Mohlo však být uvedeno alespoň v příloze. Dosažené výsledky student závěrem subjektivně zhodnotil. Výsledná aplikace, spolu s vytvořeným uživatelským rozhraním, umožňuje názornou simulaci zpracování zvuku pomocí zmíněné strategie. Možným dalším rozšířením by mohla být implementace i jiných, více sofistikovaných strategií. Po formální stránce je práce na relativně dobré úrovni. Text obsahuje minimum překlepů. Mám ale výtku ke kvalitě některých obrázků, a to zejména kvůli nižšímu rozlišení a výskytu obrazových artefaktů. V textu jsem občas narazil na nesprávně uvedené informace. Např. popis Obr. 14 uvádí typy elektrod od výrobce Cochlear, přitom jsou v obrázku vyobrazeny i elektrody výrobce MED-EL. Podobné nepřesnosti však ale nejspíš souvisí i s citováním literatury, což jsem již zmiňoval. Závěrem konstatuji, že student prokázal schopnost nastudovat si potřebnou problematiku a získané znalosti uplatnit při realizaci požadovaného technického díla, čímž splnil zadání. Navrhuji hodnocení B/85 b.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 72831