HUSÁK, R. Mechanické legování a zhutňování kovových kompozitních prášků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hadraba, Hynek

Magisterská práce pana Bc. Romana Husáka byla zaměřena na přípravu kompozitních kovových prášků metodou mechanického legování. Cílem bylo ověřit tuto techniku přípravy kompozitních prášků na příkladu některých materiálů a pokusit se následně takto připravené prášky zhutnit, popsat vliv podmínek mechanického legování a zhutňovacího procesu na mikrostrukturní a fyzikální vlastnosti hutných těles. Diplomová práce byla vypracována na pracovišti Skupiny křehkého lomu Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v.v.i. a je navázána na projekty základního výzkumu, aktuálně řešené na tomto pracovišti. Pro experimentální práce byly zvoleny materiály, které lze touto technikou jedině připravit, a to především oceli zpevněné disperzí oxidických částic (ODS oceli). Vedle toho byly ovšem připraveny i magneticky měkké materiály na bázi Ni. Výběr studovaných materiálů byl tedy dán jednak požadavky řešených projektů, ale vycházel i z nároků kladených na jejich přípravu. V průběhu řešení diplomové práce se podařilo mechanickým legováním úspěšně připravit magneticky měkký materiál na bázi Ni, jejž je svými magnetickými vlastnostmi srovnatelný s materiály popsanými v literatuře. Dále byly úspěšně ověřeny dvě cesty přípravy ODS ocelí, a to jednak cestou vmísení oxidických částic do matrice legované oceli, a jednak také přímá příprava této oceli z atomárních prášků. Pro splnění cílů práce bylo třeba, aby diplomant zvládl vedle teoretické přípravy - literární rešerše - také celou řadu experimentálních technik, spojených přímo se samotnou technikou mechanického legování, tak i přípravu vzorků pro analytické metody a základy interpretace takto získaných výsledků. V rámci diplomové práce bylo získáno velké množství praktických poznatků, jednak o technice mechanického legování, tak i o připravených materiálech. Výsledky prezentované v této práci pak představují prvotní výsledky v oblasti přípravy kompozitních prášků metodou mechanického legování a přináší prvotní praktické zkušenosti s touto metodou. S přístupem pana Bc. Romana Husáka k řešení magisterské práce a s výsledky této práce a jejím zpracováním jsem byl velmi spokojen, a proto jsem navrhl hodnocení diplomové práce klasifikačním stupněm „výborně“ (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Čelko, Ladislav

Diplomová práce na téma „Mechanické legování a zhutňování kovových kompozitních prášků“ sestává ze tří částí; úvodu a teorie studované problematiky, navazující experimentální části a části příloh doplňující dílčí výsledky experimentální části práce. V rozsahu 94 stran a formou zpracování převyšuje tato práce požadavky běžně kladené na tento typ kvalifikačních prací, avšak z jiného úhlu pohledu tak vytváří ucelený, velmi přehledný a aktuální soubor informací o dané tématice. Mírně nepříznivě však hodnotí využití pouhých 30 literárních pramenů využitých pro její zpracování, z nichž pouze polovina není starších pěti let od data jejich publikace. V souladu se zadáním práce byla na 35 stranách zpracována kvalitní literární rešerše obsahující dostupné informace o procesu a technologiích využívaných pro mechanické legování prášků, současné úrovni poznání v experimentální části práce studovaných materiálů a metod využívaných pro jejich zhutnění. Mírné nedostatky však shledávám v úplné absenci citací literárních zdrojů v úvodní kapitole. V experimentální části práce je ve vhodné posloupnosti představen výchozí experimentální materiál a experimentální metody užité k jeho hodnocení. Zavedený systém označení experimentálního materiálu je vzhledem k rozdílným atmosférám a mlecím odstávkám do jisté míry chaotický a vyžaduje značné soustředění čtenáře. Dosažené výsledky práce jsou v současnosti s ohledem k výzkumu a vývoji studovaných typů práškových materiálů velmi aktuální a nabízí jak využitelnost v samotné teorii tak i v průmyslové praxi. Samotné výsledky práce jsou vhodně dokompletovány v přílohách této práce. V oblasti diskuse dosažených výsledků je provedeno pouze shrnutí dosažených výsledků, které není zcela vhodně diskutováno s relevantní literaturou. V části diskuse také postrádám obecné porovnání vlivu mechanického legování na materiál v souhrnu veškerých studovaných práškových směsí. V závěru diplomové práce jsou stručně a přehledně prezentovány dosažené výsledky vyplývající z realizovaných experimentálních prací. S ohledem na stylistiku práce byl zaznamenán na vyšší výskyt gramatických chyb, překlepů a nesouvislých souvětí, které však nesnižují kvalitu předložené diplomové práce, nicméně ztěžují její čtení. V celkovém souhrnu tak lze konstatovat, že autor přistoupila k řešení zadaného tématu zodpovědně a předložená diplomová práce je na velmi dobré odborné úrovni. V celkovém hodnocení dle ECTS uděluji známku „B - velmi dobře“ a doporučuji tak práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 72760