POKORNÝ, T. Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Dostál, Petr

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bačík, Lukáš

Autorovi diplomové práce se podařilo vhodně aplikovat fuzzy logiku na hodnocení nabídek uchazečů, v tomto případě reklamních agentur. Stanovení správných hodnotících kritérií a objektivní vyhodnocení kreativních návrhů je v současné praxi velmi problematické, avšak zcela klíčové pro dodržení zásady zákazu diskriminace. Uvedený model ukazuje cestu, jakým způsobem hodnocení objektivizovat. Domnívám se, že na základě dalšího testování modelu na konkrétních výběrových řízení je možné potvrdit jeho správnost a postupně jej zavést do praxe. Autor na straně 26 uvádí, že veřejný zadavatel se řídí zákonem o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. v platném znění, přesáhne-li předpokládaná hodnota 500 tis. Kč bez DPH. Toto tvrzení není správné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 74396