GARDAVSKÝ, J. Návrh horkovodního kotle na zemní plyn 60 MW, 1,6 MPa,150/70°C [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Lisý, Martin

Předložená diplomová práce na téma „Návrh horkovodního kotle na zemní plyn 60 MW, 1,6 MPa,150/70°C“ je zpracována na požadované úrovni, všechny body zadání byly úspěšně realizovány. Práce má pouze průměrnou stylistickou a grafickou úroveň, objevuje se zde několik zbytečných pravopisných chyb a překlepů. Práce je strukturována s logickou návazností jednotlivých kapitol. Nicméně v práci postrádám bližší komentáře některých výpočtů, zdůvodnění volby různých parametrů a koeficientů nebo provázanost jednotlivých výpočtů. Tím se práce stává místy nepřehlednou, není pak jasné, na základě čeho je např. ve vzorci použita určitá teplota či entalpie spalin, apod. Na druhou stranu student při vypracování diplomové práce pracoval samostatně, s aktivním přístupem, samostatně navrhoval možné postupy výpočtu a prokázal schopnost pracovat s odbornou literaturou a normami. Student prokázal schopnost samostatného a tvůrčího řešení zadaného úkolu, má veškeré předpoklady pro úspěšné uplatnění v energetické praxi po získání dalších zkušeností. Předložená práce splnila jak všechny body zadání, tak veškeré požadavky na tento typ závěrečné práce, práci hodnotím známkou B/ velmi dobře a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Baláš, Marek

Obsahem předložené diplomové práce je návrh horkovodního kotle na zemní plyn. Jedná se o standardní výpočet kotle. Slabinou práce je, že postup výpočtu ani volba velikosti veličin nejsou řádně okomentovány (např. volba parciálního tlaku vodní páry ve vlhkém vzduchu – výsledný faktor je příliš nízký, určení tlakových ztrát na str. 20 atp.). Neprůkazně je i provedena bilance jednotlivých teplosměnných ploch (str. 22 a 23), kde není zřejmé, co jsou vstupní veličiny a postup výpočtu. Není zdůvodněno řazení teplosměnných ploch. Po grafické stránce je práce zpracována kvalitně, přehledně, bez chyb. Přes výše uvedené nedostatky práce splnila zadání v celém rozsahu a doporučuji ji k obhajobě. Práci hodnotím známkou B/velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 71788