SEDLÁČKOVÁ, M. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Luňáček, Jiří

Jde o komplexně zpracovanou práci, která poskytuje DPMB a.s. ucelený materiál pro pozdější realizaci návrhů. Oceňuji šíři dotazníku a obsáhlost návrhů. Stejně tak aktivitu autorky při zpracování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mišinger, Lukáš

Autorka bakalářskou práci rozdělila na tři základní části. V prvé části je uveden úvod do marketingu a podrobně rozebrán popis a definice zákazníka, jeho chování a jeho potřeby. Ve druhé, analytické části se práce zabývá rozborem dané společnosti. Uvádí, jaká je současná situace a analyzuje možné příležitosti a nedostatky současného stavu. Součástí této kapitoly je vysvětlena metodická práce při sestavení dotazníku pro zákazníky využívající služby dané společnosti. Na základě takto vytvořeného dotazníku byl proveden terénní průzkum spokojenosti mezi zákazníky se zajímavými výsledky. V poslední části jsou uvedeny možné návrhy na zlepšení služeb a produktů společnosti s potenciálem dosáhnout vyššího počtu spokojených zákazníků. Součástí návrhů je uveden jejich rozbor, tj. analýza současného stavu a na základě výzkumu navrženo možné řešení zahrnující i návratnost investic do daného projektu. Tuto práci shledávám po formální i obsahové části za zdařilou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71509