STRUHÁR, S. Design čelního světlometu automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Škaroupka, David

Předložená bakalářská práce je z pohledu designu uspokojující, rozvíjí současné trendy automobilového osvětlení, ale vykazuje nedostatky, které zásadním způsobem snižují její celkovou úroveň. Za podstatný nedostatek považuji, že text práce neobsahuje jeden z povinných cílů - variantní studie návrhu. Další cíle, stanovené v kapitolách 3.3 a 3.4, taktéž nejsou splněny. Zejména student nijak nekomentoval jestli bylo dosaženo funkčnosti a lehké tuhé konstrukce. Dále v práci není prokázáno, že by byly splněny parametry nutné pro zařazení do sériové výroby. K ostatním cílům je předloženo 8 vizualizací, ze kterých vesměs není možné jejich splnění posoudit. Analytická část je sice široce rozvedena, ale není interpretována a hlavně nedochází ke specifikaci řešeného problému v kapitole 3.2. Přílohy v práci zcela chybějí, student nezdokumentoval ani nepopsal vývojové stavy a předkládá pouze finální řešení. Po stránce skladby hmoty hodnotím výsledný design jako dobrý, zejména proporce a kompozici jednotlivých prvků. Virtuální model však neobsahuje konstrukční detaily, není doložena funkčnost, logika vnitřního uspořádání, ani technologická realizovatelnost návrhu. Argumenty uvedené v závěru práce je možné posuzovat pouze subjektivně, nejsou podloženy fakty ani dostatečnou obrazovou dokumentací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání F
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
F

Posudek oponenta

Křenek, Ladislav

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - D, úroveň tvarové kultivace - C, barevnost navrženého designu - E a grafická úprava výkresů – F. Bakalářská práce obsahuje vlastní výsledky k tématu design čelního světlometu automobilu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod F
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry F
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti F
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 71222