KUŇÁK, J. Studium chování plastického maziva v hladovějícím elastohydrodynamicky mazaném kontaktu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Svoboda, Petr

Student měl za úkol analyzovat chování plastického maziva v EHD kontaktu. Diplomová práce (DP) je jasně formulována a návaznosti kapitol jsou zvoleny dle požadavků zadání. Autor provedl shrnutí současného stavu poznání v dané oblasti. V DP analyzoval různé vlivy provozních parametrů na výslednou tloušťku mazacího filmu. Kriticky shrnul současný stav poznání a poznatky z rešeršní části použil při realizaci vlastních experimentů s plastickým mazivem. Konstatuji, že stanovené cíle DP byly splněny. V práci se vyskytují drobné gramatické chyby a překlepy. Předložená práce je koncepčně na dobré úrovni a splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. Kladně hodnotím zejména výstup DP, kterým je článek v recenzovaném časopise (dle Metodiky hodnocení VaV typ Jrec). Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit s uvedeným celkovým hodnocením "A".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hartl, Martin

Cíl diplomové práce, kterým je analýza chování plastického maziva v hladovějícím elastohydrodynamicky mazném kontaktu užitím optického simulátoru byl splněn. Student odvedl solidní kus experimentální práce, jejíž přínos nevidím ani tak v dosažených výsledcích, jako ve zvládnutí metodiky výzkumu plastických maziv na optických tribometrech, jež jsou k dispozici v laboratořích ústavu. Práce tak spíše než aby zodpovídala otázky, naznačuje další možnosti. Předložená práce má lehce nadprůměrnou úroveň s dobře popsanými dosaženými výsledky. Vytknout ji lze snad až příliš stručný popis experimentálního materiálu a měřicích metod a místy nižší stylistickou úroveň.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 68779