KOPEČEK, M. Závodní zážehový přeplňovaný motor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Svída, David

Úkolem diplomové práce pana Martina Kopečky bylo vytvořit návrh závodního přeplňovaného motoru. Diplomant přistoupil k řešení své práce svědomitě a iniciativně, při sestavování matematického modelu přeplňovaného motoru provedl řadu experimentálních měření. Využíval konzultací a postupně si osvojil dovednosti v oblasti matematického modelování pístových spalovacích motorů. Cíle diplomové práce byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Beran, Martin

Diplomová práce pana Bc. Martina Kopečka je zaměřena na úpravu závodního přeplňovaného motoru. Student v první části provedl rešerši možností navýšení výkonu spalovacího motoru, kde se správně vzhledem k zadané aplikaci rozhodl postupovat cestou navýšení středního efektivního tlaku. Dále se zaměřuje na veličiny, které jej zejména ovlivňují. Kapitole 2. se student již věnuje problematice samotného přeplňování, do které je nutno pro dané téma dokonale proniknout. V další části práce student popisuje zvolený motor a navrhuje jednotlivé konstrukční úpravy, které vzhledem k navýšení středního efektivního tlaku bude nutno provést. Stěžejní částí celé práce je návrh vhodného typu turbodmychadla, za jehož účelem byl sestaven výpočtový model s využitím programu LOTUS Engine Simulation. Práce je proložena řadou experimentálních měření nezbytných pro získání neznámých parametrů motoru což ve výsledku celou práci zhodnocuje. Dále je provedená celá řada simulací za účelem nalezení nejvhodnějšího tipu turbodmychadla. V poslední části práce je provedené zhodnocení jednotlivých zkoumaných variant viz. Tab. 12. Na základě těchto spočtených parametrů si diplomant zvolil jako nejvhodnější typ pro zadanou aplikaci turbodmychadlo EFR 7064. S uvedenými postupy a závěry lze do značné míry souhlasit. Celu práci bych hodnotil jako zdařilou jak po obsahové tak po grafické stránce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 68754