VRÁNOVÁ, M. Uživatelské rozhraní pro systém Android pro ovládání plicního simulátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Sekora, Jiří

Předmětem práce studentky Markéty Vránové bylo seznámení se s modulem mechanického plicního simulátoru a návrh implementace vzdáleného ovládání řídicí jednotky simulátoru realizované na bázi LabVIEW pomocí uživatelského rozhraní pro mobilní zařízení se systémem Android. Zadání práce je realizováno v rámci česko-rakouského projektu Alveopic. Studentka se v práci seznámila s řídicím programem plicního simulátoru, stanovila si proměnné pro sledování a nastavování a provedla rešerši možností vzdáleného přenosu dat mezi LabVIEW a uživatelem. Jako nejvhodnější možnost vybrala službu LabVIEW Webservice, jejímuž nastavení a možnostem se v práci věnuje. Ověřuje též přenos dat (parametrů a veličin) pomocí navržené aplikace. V závěru předkládá možné nastavení pro implementaci do koncového uživatelského rozhraní. Přestože je zadání práce v podstatě splněno, bylo by nutné práci pro finální implementaci značně rozšířit. Některé zásadní kroky a postupy pro implementaci nejsou popsány ani vysvětleny, ale pouze zmíněny. Po formální stránce mám výhradu ke kvalitě některých obrázků, kapitola 3.1 je nelogicky členěna, v práci se vyskytují nepřesné výrazy. Na škodu je též přílišná stručnost autorky při popisu práce, rozvedení či upřesnění některých pasáží by pomohlo lepšímu pochopení textu. Práci slečny Markéty Vránové hodnotím známkou „uspokojivě“ / D.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Čmiel, Vratislav

Dle zadání se studentka měla zabývat modulem plicního simulátoru, zaměřit se na návrh implementace bezdrátového ovládání simulátoru na bázi LabVIEW pomocí rozhraní v prostředí Android. Součástí má být realizace rozhraní pro pozorování a aktivní změna parametrů dýchání. Práce začíná rešerší, která je velice stručná. Studentka se zde zabývá jen základy a často i zbytečnostmi, jakou jsou ikony NI Data Dashboard nebo Android. Tato část je spíše úvodem do problematiky a vysvětlením pojmů. V další částí se zabývá rozborem dostupné aplikace Lung Simulator. V této aplikaci se zaměřuje na dostupné funkce pro získání parametrů za účelem následného řízení simulátoru. Prvky popisuje formou ukázek zdrojového kódu v LabVIEW s komentářem. Poslední úsek práce tvoří návrh řešení bezdrátové komunikace a možnosti vzdáleného řízení simulátoru, kde si studentka zvolila službu Webservis. Práce je celkově na velmi nízké úrovni. Zadání je splněno, ale jen v naprosto základní míře. Některými oblastmi se studentka zabývá jen velmi okrajově. Nabízené řešení není příliš praktické a dle představených výsledků a komentáře k výsledkům je z části problematické nebo nefunkční. V práci chybí představení a realizace vlastního řešení s požadovanými výstupy. Celá práce místo toho působí jako popisný rozbor problematiky a prakticky se zaměřuje jen na ukázky práce se službou Webservis. U tohoto řešení navíc není jasné, jak moc je vhodné pro celkové řešení v projektu řízení simulátoru nebo budoucí využití pro práce s prostředím Android. Rozhraním v prostředí Android se studentka nezybývala vůbec. Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Práci hodnotím 50 body a nechávám další zhodnocení, zda je prezentovaná práce na úrovni bakalářské práce technického směru, na komisi.

Navrhovaná známka
E
Body
50

eVSKP id 72883