NETOPIL, O. Hodnocení svalové únavy horních končetin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Horáková, Pavla

Bakalářská práce se zabývá hodnocením svalové únavy horních končetin. Cílem je porovnání svalové únavy v závislosti na pohlaví a trénovanosti jedinců. Autor v teoretické práci přehledně popisuje anatomii a fyziologii svalu. Navazující tři kapitoly detailně rozebírají svalovou únavu z hlediska fyziologie a analýzy elektromyografického signálu. Rešerší vznikl kvalitní podklad pro navazující část práce. Praktická část je zaměřena na vytvoření programu pro hodnocení únavy horních končetin pomocí analýzy SEMG dat. Data byla získána měřením dvanácti probandů systémem Biopac. Po přehledném popisu vytvořeného programu pro analýzu naměřených dat je provedena rozsáhlá interpretace a diskuse výsledků. Z práce vyplývá zajímavý poznatek o působení únavy při kontinuální aktivaci svalů v závislosti na pohlaví, který by bylo vhodné potvrdit na větším vzorku lidí. Student přistupoval k práci aktivně a zodpovědně. Pravidelně využíval konzultací. Příkladná je rovněž práce s literaturou. Všechny body zadání jsou splněny v plném rozsahu. Práci navrhuji k obhajobě a hodnotím stupněm A s celkovým počtem bodů 95.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Janoušek, Oto

Předkládaná práce se zabývá hodnocením únavy v elektromyografických záznamech. Autor v úvodu práce přehledně popisuje anatomii a fyziologii svalové soustavy a věnuje se detailně metodám pro analýzu míry únavy v elektromyogramech. Použité metody jsou přímočaré, ale funkční a relevantní vzhledem k popisovaným poznatkům. Výsledky, k nimž autor dospěl, jsou přehledně popsány a korektně interpretovány. V diskuzi však chybí srovnání výsledků s výsledky jiných autorů, jediný takový bod je vztáhnutí výsledků k „všeobecně známé skutečnosti“ a „obecnému povědomí“. Rozsáhlejší polemika o věrohodnosti výsledků by byla na místě i proto, že autor rozdělil dvanáct dobrovolníků do čtyř skupin po třech lidech, a závěry pro každou skupinu tedy založil na hodnocení elektromyogramu pouze tří probandů. Formální úroveň práce je vysoká, prozrazuje systematičnost a pečlivost studenta, výhrady mám pouze ke dvěma obrázkům z Matlabu: obr. 12 mohl obsahovat jen detail části spektra a obrázek 20 obsahuje zbytečné osy. Zadání bylo splněno v celém rozsahu, a proto práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
85

eVSKP id 72849