SCHWARZ, J. Kalibrace tlakoměrů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Vdoleček, František

Diplomant se snažil pracovat až příliš samostatně a čas si nerozvrhl zcela optimálně. Zadání práce splněno bylo, ale zejména realizační část si zasloužila mnohem více prostoru. Bylo vhodné dokonaleji připravit aplikace pro názornou laboratorní výuku, včetně lepšího využití možností komunikace tlakoměru s PC.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Zuth, Daniel

Předložená práce se zabývá návrhem výukového pracoviště pro kalibraci tlakoměru. Nejprve student zpracoval teoretickou část, která se zabývá danou problematikou a poté se zaměřuje na návrh pracoviště a provádí vzorové měření včetně analýzy nejistot. Praktická část dosahuje průměrné úrovně a zdaleka nebylo využito všech možností tlakoměru XP2i. Tento tlakoměr umožnuje komunikaci s PC přes rozhraní RS232 a tudíž bylo možné vyčítaní hodnot zautomatizovat. Zvolený postup, kde se hodnoty načítané přes terminál opisují do excelovské tabulky není ideální a může být zdrojem dalších nejistot. Také vzorová šablona pro výpočet mohla byt navržena jako tisknutelný vzorový protokol. Předloženou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 68884