ŽÍDEK, T. Návrh monokoku formulového vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Ramík, Pavel

Bc. Tomáš Žídek byl platným členem týmu Formule Student. Zde se zabýval rámem a kapotáží vozidla. V souvislosti s tím si vybral téma diplomové práce vedoucí k dalšímu vývoji vozidla s použitím monokokové konstrukce. Pro splnění tohoto cíle diplomant využíval jak konzultace u vedoucího práce, tak na spolupracujících pracovištích, především na Leteckém ústavu FSI VUT v Brně a u spolupracujících firem dodávajících kompozitní materiály. Diplomant se značně přičinil k výrobě kapotáží letošní evoluce vozidla Dragon 4, a to natolik, že diplomovou práci intenzivně zpracovával především v závěrečném období. Přesto práce splnila záměry, které plynuly z jejího zadání a je přínosem pro možnost dalšího vývoje studentské formule na VUT. Cíle diplomové práce byly splněny v celém rozsahu daném zadáním, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Dundálek, Radim

Diplomová práce Bc. Tomáše Žídka přináší poměrně ucelený návrh hybridní varianty monokoku studentské formule. Zvolená koncepce vychází z již navržených rámů závodního týmu TU Brno racing, přičemž body zavěšení náprav byly zachovány. Z úvodní rešeršní části práce je zřejmé, že student má potřebný přehled v konstrukci rámů a monokoků použitých ve formuli student. Rovněž přehled použitých materiálů je poměrně vyčerpávající a zachycuje jejich nejdůležitější vlastnosti a charakteristiky. Navržený koncept rámu s označením „D4+“ vychází z vozů Dragon 3 a Dragon 4. Byly popsány postupy při modelování všech částí monokoku včetně jeho zadní části, která je tvořena trubkami a výsledná konstrukce podrobena kontrole dle požadavků pravidel. Všechny požadavky dané pravidly byly splněny. Autor v další části práce zpracoval řadu variant rámu, kde důvod jednotlivých konstrukčních úprav je stručně popsán. Vytvořený výpočtový model volbou skořepinových a prutových prvků odpovídá potřebám a současným přístupům k výpočtům v této oblasti. Kladně hodnotím, že autor práce dokázal získat a shromáždit potřebné charakteristiky použitých kompozitních materiálu a správně je použít. Simulované zátěžné stavy jsou definovány v souladu s pravidly FSAE. Vypočtené hodnoty napětí a deformace vyhovují požadavkům pravidel a nepřesahují povolené hodnoty. Celkově lze konstatovat, že navržená konstrukce vede ke snížení hmotnosti rámu při splnění všech požadavků. Jelikož se jedná o první návrh a výpočtovou studii monokokové konstrukce ve studentském týmu, vidím toto jako přínos pro další vývoj vozidla. Cíle práce byly bez zbytku splněny, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Práce s literaturou včetně citací B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 70881