TENORA, T. Výroba hřídele pro pohon zemědělského stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Píška, Miroslav

Výborná bakalářská práce, překonávající požadavky na obvyklé bakalářské práce s touto tématikou. Velmi dobrá spolupráce se studentem, pravidelné konzultace, bezproblémové plnění dílčích etap prací. Relevantní výsledky pro praxi. Práci plně doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Prokop, Jaroslav

Předložená bakalářská práce se zabývá inovací technologie obrábění zadaného hřídele. Práce se člení do pěti nosných částí. V částech 1, 2 a 3 autor podrobně charakterizuje stávající technologii a provádí její analýzu. V částech 4 a 5 řešen návrh inovací technologie doplněný technickým a ekonomickým vyhodnocením. Tyto části považuji za těžiště celé práce. K předložené bakalářské práci mám následující připomínky: a) V práci se objevují některá formální a gramatická nedopatření L6 ... které přispěli, ... Františku Bednáři, L9 ... se snaži o co ekonomickou produkci, L21 ... stažení hrany. b)L12 - Materiál výrobku není třeba volit, je určen v konstrukční dokumentaci. c) L13 - Cena materiálu jednoho kusu (101,32 Kč)je stanovena pro hmotnost polotovaru (6,8 kg). Musí však být vztažena k normš spotřeb materiálu (7,108 kg). d) L18 - Převod parametru struktury povrchu Rz (uvedeý v konstrukční dokumentaci) na parametr Ra je irelevantní.Velká většina měřících přístrojé umožňuje stanovit oba uvedené parametry. e) L21 - ... středicí důlek nemá žádnou další funkci při obrábění... To ovšem neznamená, že nemá nějakou funkci např. při motáži nebo demontáži příslušného uzlu. V každém případě je nutné zajistit změnu výkresové dokumentace. f) Návrh nové technologie (část 4)nekoresponduje s navazujícími propočty (část 5). Návrh tvarového vrtáku (část 4.1) je porovnáváv v souboru všech uvažovaných nástrojů (část 5.1) g)L37 - Porovnání cen nástrojů, kdy se uvažuje cena jednoho kusu každého nástroje je problematicé. V provozu budou jednotlivé nástroje vykazovat různou trvanlivost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 72072