ZÁBRŠA, T. Implementace strojového vidění pro řízení paralelního mechanismu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Andrš, Ondřej

Předložená bakalářská práce se zabývá implementací strojového vidění pro řízení paralelního mechanismu. Celá práce je zpracována velmi podprůměrně a obsahuje mnoho chyb a nepřesností, počínaje abstraktem a závěrem konče. Autor po celou dobu pracoval přespříliš samostatně a nepříliš dbal rad vedoucího práce. Zvláště nejsem spokojen s koncepcí řídicího systému a jeho popisu včetně realizace řídicích algoritmů. Autor práce přesto dosáhl jistých výsledků, což dokumentují přiložená videa. Přestože mám k práci celou řadu výhrad, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Kovář, Jiří

Předkládaná práce ze zabývá implementací strojového vidění pro řízení paralelního robotu. Na úvod musím říci, že v práci lze nalézt celou řadu chyb, které nechci všechny vyjmenovávat. Hrozí, že výčet chyb bude delší než bakalářská práce samotná (po odstranění všech obrázků, nadpisů a tabulek zbyde celých pět stran textu). První věta abstraktu - "Bakalářská práce se zabývá problematikou paralelních robotu a je hlavně zaměřena na problematiku speciálního druhu delta robotu paralelního robotu – delta robotu." - charakterizuje styl, jakým je práce zpracována. V práci lze nalézt mnoho chyb, překlepů apod. Obrázky 7 a 8 jsou velmi jednoduché, naopak obrázky 15 a 16 zase složité. Spojuje je ovšem nulová vypovídající hodnota. Leč oba posledně zmíněné obrázky jsou patrně velmi důležité. Nelze je sice přečíst , ale jejich důležitost vyvozuji z toho, že odkazy na ně se dostaly dokonce do obsahu práce. Textová část díla je velmi stručná, někdy až udivujícím způsobem. Např. kapitola 7.3.3 (dovoluji si ji celou citovat) "Komunikace s FPGA je také zajišťována sdílenými proměnnými." sice není moc dlouhá, ale na pravdivosti se jí vytknout nic nedá. Kapitola 7.4.2, (teď mám na mysli tu druhou z nich), má stejný problém. Na přiloženém CD lze nalézt dvě dokumentační videa výsledků práce studenta. Druhé video je patrně pro dramatičnost podkresleno skladbou Jízda Valkýr z opery Valkýra Richarda Wagnera (předpokládám, že v instrumentálním provedení studenta). Avšak právě druhé video představuje fungující řešení zadané problematiky. Z hlediska grafické a stylistické lze bez nadsázky říci, že od první do poslední strany, vyjma zadání, je práce velmi špatně provedena. Lze v ní najít i těžko pochopitelné sousloví jako "Vyhlazení pohybu serv" apod. Z celého dokumentu lze po přečtení získat dojem, že se student problematice věnoval, ale bohužel nedokázal svoji práci dobře, pakliže vůbec, popsat. Z toho, co je v práci uvedeno, nelze vyvodit žádný závěr stran adekvátnosti zvolených metod, způsobu jejich implementace apod. Na základě uvedeného práci doporučuji k obhajobě s hodnocením DOSTATEČNĚ/E pouze pod podmínkou, že student uspokojivě zodpoví přiložené dotazy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 68976