ČIRKA, M. Snižování hlučnosti leteckých motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Šplíchal, Miroslav

Úkolem autora bylo popsat aktuální legislativu upravující problematiku leteckého hluku a provést přehled používaných řešení pro potlačení hluku vytvářeného pohonnými jednotkami, včetně identifikování vývojových trendů. Vlastní práce má včetně obsahu a seznamu zkratek 42 stran a je rozdělena do sedmi kapitol. Práce je zpracovaná ve slovenštině. Z hlediska splnění požadavku zadání jsou významné kapitoly 3 až 6. Třetí kapitola, věnovaná předpisům na snížení hluku při provozu letadel, však mohla být rozsáhlejší. Nicméně, je nutné přihlédnout k nezkušenosti autora v této oblasti. Práce i přes tuto výtku představuje dobrý materiál využitelný jako podklad pro výuku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kaddour, Mirvat

V té prací student napsal o hluk, jeho druhy, měření, jednotky, a předpisy na snížení hluk. Dále napsal o měření hlučnosti letadel pří každé fázi letu. V další časti práce, student vysvětlil zdroje hluku letadla a zařizení na tlumení hluku. Na konci popsal nové trendy ve vývoji prostředků pro snížení hluku. Student splnil cíl práce, dobře vysvětlil požadavky předpisů na snížení hluku a nové trendy technického vývoje v té oblasti. Práce by mohla být lépe uspořádaná, většina tabulek a obrázků je dobře vybraná, ale některé obsahově méně vyhovují popisovanému tématu. Práce celkem je dobře zpracována a je vidět, že student vynaložil velké úsilí na zpracování zadané problematiky snižování hlučnosti leteckých motorů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 70963