ZAPLETAL, M. Měření a vizualizace dat ze senzoru vzdálenosti v reálném čase Arduino a XBee komunikaci v prostředí MATLAB [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Karakhalil, Mourad

Velmi dobře B Otázky: 1. Jaké byly hlavní důvody k použití XBee protokolu a mohl byste ho trochu specifikovat? 2. Jaký je rozdíl mezi přenosovou rychlostí a modulační rychlostí? 3. Mohl byste přiblížit fungování použitého filtru?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Liška, Radovan

Študent vo svojej práci navrhol koncept pre snímanie, spracovanie a zobrazenie meranej veličiny - vzdialenosti. K jej zosnímaniu použil ultrazvukový senzor HC-S04, pre hardwarovú platformu zvolil vývojovú dosku Aurduino, osadenú s procesorom ATmel ATmega 2560 a zobrazovanie zabezpečil pomocou software Matlab Mathworks. Študent týmto preukázal zručnosť pri skombinovaní širokého spektra zariadení, od embedded hw až po PC komunikáciu a zobrazovanie v konkrétnom programe. Tematika bola spracovaná na úrovni bakalárskeho štúdia. V práci sa však nachádzajú štylistické, gramatické chyby a aj odborné chyby. Konkrétne budú uvedené v otázach. Práca spočiatku vyvoláva pocit rešerš práce, nakoľko 3/4 textu je opis použitých technológií a len malá časť textu je vlastná práca. Do budúcna je vhodnejšie pridať viac vlastného popisu. Avšak i napriek spomenutým prehreškom študent je schopný samostatnej práce a práca je vhodná k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 72355