TARASOVIČOVÁ, N. Mlhy a dráhová dohlednost na letišti Brno-Tuřany [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Krška, Karel

V práci věnované malých dohlednostem na letištích je zřetelně oddělena část obecná (2. - 4. kap.)o dohlednosti, jejím určování, hlášení a vlivu na letecký provoz, od části speciální (4. kap.), která se zabývá dráhovou dohledností a mlhami na letišti Brno-Tuřany. Zatímco obecné kapitoly jsou rešeršní povahy, kapitola speciální obsahuje poznatky z vlastního autorčina šetření v terénu a zejména výsledky jejího statistického zpracování a zhodnocení poměrně rozsáhlého souboru meteorologických dat. Autorka prokázala, že se velmi dobře orientuje v dosti složité terminologii a souvisejících předpisech, rozumí metodám určování dohlednosti a jejímu šifrování v kódech SYNOP, METAR/SPECI a TAF. Za hlavní příčinu malých dohledností na letištích ČR označuje mlhu, která může ztížit letový provoz. Proto připomíná lety podle pravidel VFR A IFR a využitelnost letišť s ohledem na kategorie drah pro přesné přístrojové přiblížení. Ve speciální části pojednává o dráhové dohlednosti a mlhách na LKTB, a to na základě zpráv METAR a SPECI z pěti chladných pololetí 2008/09 až 2013/14.Sleduje četnost a intenzitu mlh a při jejich výskytu také směr a rychlost větru. Je zajímavé, nakolik se odlišuje růžice směru větru při mlhách od známé větrné růžice sestavené ze všech pozorovacích termínů: naprostá většina mlh na LKTB se tvoří a setrvává při slabém větru z jižního a východního kvadrantu, což vysvětlil nástin synoptického rozboru příčin mlh. Vyžadoval by však podrobnější studium, které autorka neměla v zadání. Závěr: Věcně i metodicky správná práce prozrazující autorčinu pečlivost a zájem, který projevovala i při četných konzultacích. Dílo je úhledné, logicky členěné, napsané dobrou češtinou, rozsah použitelných zdrojů je větší než obvyklý. Protože bakalářská práce Nikoly Tarasovičové splňuje zadání, doporučuji ji k obhajobě. Otázky: l) Jak velký je podíl ranních mlh na všech mlhách? 2) Proč jsou na podzim nejpříznivější podmínky tvorby mlh právě v teplém sektoru tlakových níží?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Třetina, Karel

Problematika řešená v předložené bakalářské práci odpovídá zadání, obsahuje celkem 48 stran včetně všech předepsaných dodatků a 6 příloh. Je rozdělena do 5 základních kapitol a závěru. V úvodu je zdůrazněn současný nárůst hustoty leteckého provozu a z toho plynoucí nutnost zajištění potřebné bezpečnosti, pro kterou má nezanedbatelný význam znalost meteorologických podmínek na trati letu a přistání. Analýza dohlednosti a jí ovlivňující vlivy na letišti při přistávání i při pohybu letounu na zemi, je hlavní podstatou předložené bakalářské práce. Definice dohlednosti, její určování i způsob hlášení ve zprávách SYNOP, METAR, SPECI jsou velice přehledně a přesně uváděna v kapitole druhé, ve které jsou uvedeny i jevy zhoršující dohlednost. Velká pozornost je v práci věnována mlze, která v našich podmínkách a na našich letištích je hlavní příčinou ovlivňující dohlednost. Velmi systematicky a přehledně jsou uvedeny definice, vznik, rozdělení, druhy a hlášení mlh v meteorologických zprávách. Vliv dohlednosti na letecký provoz je velice pečlivě a přehledně zpracován a popsán, i s uvedenými podmínkami a kategoriemi, v kapitole čtvrté. Velmi přehledně, obsahově jasně a správně je zpracována kapitola pátá, kterou lze hodnotit jako užitečnou a přínosnou. Má název „Mlhy a dráhová dohlednost na letišti Brno-Tuřany“. Je zde jasně popsán způsob určování dohlednosti, statistický přehled výskytu mlh i synoptické příčiny výskytu mlh. Je zde uveden vlastní názor autorky práce na důvody výskytu relativně četných mlh mírné a slabé intenzity se závěrem, že by neměly narušovat letecký provoz. To potvrzuje i statistický závěr o malé četnosti mlh silné a velmi silné intenzitě. Předloženou bakalářskou práci Nikoly Tarasovičové doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 72200