CAHLÍK, A. Návrh, výroba a testování environmentální komory pro mikroskop atomárních sil a pro elektronická měření nanosenzorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartošík, Miroslav

Po celou dobu řešení bakalářské práce přistupoval Aleš Cáhlík k řešení všech problémů aktivním, tvůrčím a důkladným způsobem. Práce byla do jisté míry zkomplikována náhlou změnou ceny, stanovenou dodávající firmou, v důsledku čehož bylo nutné vybrat jiného dodavatele s jinými výrobními možnostmi a upravovat již vypracovaný návrh. Za uvedených podmínek student udělal vše pro dokončení cílů a odvedl profesionální práci v tom nejlepším slova smyslu. V bakalářské práci navržená komora bude prakticky využívána po většinu roku při provádění experimentů v oblasti měření senzorů a měření využívajících mikroskop atomárních sil.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mach, Jindřich

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem environmentální komory pro mikroskop atomárních sil a pro elektronická měření nanosenzorů. V první kapitole je stručně popsána základní problematika mikroskopie atomárních sil (AFM). Autor se zabývá základními procesy odehrávající se na povrchu během měření metodou AFM. Kapitola je přehledně členěná a velmi dobře čtivá, kromě textu popisující teoretický popis metody AFM. Zejména kapitola (1.1.2), kde odkaz na stěžejní obrázek čtenář nalezne až na konci kapitoly. V kapitole je také chybně uveden odkaz na tabulku 1.1 a obrázek 1.1 není v textu vůbec odkazován. Literatura je citována pravidelně. Někdy je citována za ukončenou větou někdy před tečkou. Možná by stálo za úvahu užít pro výraz dip-pen český název (1.2.4.). Druhá kapitola práce je věnována měření a charakterizaci nanosenzorů. Tato kapitola je bohužel velmi stručná. Podle mého názoru se jedná pravděpodobně o nejvíce užívanou aplikaci navrhované komory, a proto by si tato kapitola zasloužila více pozornosti. V obrázku 2.1 je chybně popsána osa y (relativní vlhkost) a z textu není cela zjevné, co znamenají oblasti I-IV. V třetí kapitole se autor dostává samotné práci, kdy velmi výstižně popisuje stávající situací a konstrukční možnosti. Kapitola 4 je věnována výslednému konstrukčnímu návrhu environmentální komory. Velmi pěkným způsobem jsou popisovány jednotlivé úskalí a problematiky navrhované konstrukce. Velmi pozitivně hodnotím konstrukční návrh rotačního převodu do vnitřní části komory a také provedenou pevnostní analýzu komory. Některé obrázky by bylo vhodné doplnit měřítkem. Firemní názvy materiálů jako je například Teflon a Delrin doplnit odkazem. Odstavec 4.5 by si zasloužil přehlednější popis. I přes drobné formální nesrovnalosti, hodnotím práci za velmi zdařilou. Student musel řešit množství zajímavých problémů spojených se samotnou konstrukcí komory a kompatibilitou se stávajícím systémem. Praktická část práce je optimálního rozsahu. Pozitivně hodnotím výsledný přínos celé práce pro budoucí experimenty na ÚFI. Student splnil všechny úkoly zadání až na provedení testovacího měření. Nicméně tato skutečnost byla způsobena náročností úkolů a dlouhými výrobními procesy. Z těchto důvodů doporučuji bakalářskou práci k obhajobě, a pokud student odpoví na doplňující dotazy, navrhuji hodnocení stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 72546