HODAS, D. Řešení dynamiky pohonné jednotky ve vozidle [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Pavel

Student při tvorbě diplomové práce postupoval systematicky a cílevědomě, lze konstatovat, že výrazně překročil cíle práce a částečně definoval a splnil vlastní cíle. Práce prezentuje některé moderní přístupy na základě tzv. multi-body systémů v kombinaci s analytickými metodami a metodou konečných prvků. Výsledky představují nové originální přístupy pro řešení daného problému. Dosažené výsledky jsou interpretovány přesně a mají dopad především na projekt Formule Student. Práce je logicky uspořádána, nejsou přítomny žádné formální chyby. Lze jednoznačně vyzdvihnou vynikající jazykovou úroveň práce. Rovněž po grafické stránce je dílo zpracováno výborně. Rešerše by mohla být zpracována detailněji pro oblast výpočtového modelování daného problému. Výsledky lze využít ve tvorbě přístupů pro řešení dynamiky hnacích traktů. Celkově práce převyšuje požadavky kladené na závěrečnou práci a lze ji hodnotit jako vysoce nadprůměrnou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Drápal, Lubomír

Diplomová práce se zabývá dynamikou pohonné jednotky ve vozidle dle specifikace Formula Student, přičemž tuto problematiku pojímá komplexně. Na rešeršní část navazuje rekonstrukce celého hnacího řetězce, jež využívá i metod reversního inženýrství. V další části je vytvořen výpočtový model dynamiky tohoto řetězce, který je na dané rozlišovací úrovni výborně zpracován a nechybějí v něm ani parametry získané měřením. Výpočtový model je následně využit především pro detailní studii uložení pohonné jednotky v rámu monopostu a porovnání konstrukčních variant. Navzdory drobným nepřesnostem při výkladu dosažených výsledků (např. str. 65 „Čím je silentblok dále od pomyslného středu klopení, tím větší bude jeho deformace.“) vykazuje práce celkově vynikající úroveň. Pan David Hodas jednoznačně prokázal svůj pečlivý inženýrský přístup při řešení technických problémů a z jeho přístupů i výsledků může dále těžit i tým TU Brno Racing.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 70218