MAZURA, M. Sestavení databáze spektrálních čar vybraných standardů pro spektrometrii laserem buzeného plazmatu (LIBS) a dvoupulzní spektrometrii laserem buzeného plazmatu (DP LIBS) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaiser, Jozef

Bakalářská práce studenta Martina Mazury na téma Sestavení databáze spektrálních čar vybraných standardů pro spektrometrii laserem buzeného plazmatu (LIBS) a dvoupulzní spektrometrii laserem buzeného plazmatu obsahuje teoretickou část zabývající se popisem teoretického základu metody LIBS, obecným přístrojovým vybavením, popisem vzniku a vlastností plazmatu buzeného laserem, popisem a vlastnostmi spektrálních čar a experimentální část zabývající se popisem optimalizace měření a metodiky pro sestavení empirické databáze spektrálních čar. V neposlední řadě je součástí práce databáze čar pokrývající 14 prvků a téměř 600 spektrálních čar. Cíle a požadavky bakalářské práce byly splněny v plném rozsahu zadání. První část práce zabývající se teorií metody a vlastnostmi plazmatu je obsahově i formálně na vysoké úrovni. Studentovi se podařilo teorii metody popsat vyváženě tak, aby byla srozumitelná i pro člověka neobeznámeného se spektroskopickými metodami což dokazuje, že se mu podařilo danému tématu porozumět na vysoké úrovni. Popis experimentálního vybavení a nastavení, je potom popsán tak, aby veškeré experimenty mohly být reprodukovány. Student prokázal, že výsledky dokáže správně interpretovat a využít, když na základě databáze identifikoval prvkové složení neznámého vzorku. Stylisticky a graficky je práce zvládnutá na dobré úrovni. Kapitoly jsou členěny logicky a umožňují v práci rychlou orientaci. V jednotlivých kapitolách se práce odkazuje na odpovídající literaturu. Citace jsou seřazeny podle výskytu v textu a až na několik výjimek dodržují požadovaný styl. Celkově je práce velkým přínosem pro vyhodnocení dat spektrometrie laserem buzeného plazmatu a celkově ji hodnotím známkou A/výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sládková, Lucia

Bakalárska práca je rozčlenená do štyroch kapitol. V úvodnej kapitole sa študent zaoberá stručne historickým vývojom metódy spektroskopie laserom indukovanej plazmy (LIBS), jej aplikáciami a načrtáva problémy metódy spojené s vyhodnocovaním nameraných spektier. V druhej kapitole sa zaoberá teoretickým základom metódy LIBS, ktorý zahŕňa napr. vznik a vývoj plazmy, popis spektrálnych čiar, popis experimentálnej zostavy a ďalšie. V tretej kapitole študent rozoberá analýzu spektier a venuje sa praktickému meraniu. Študent zoptimalizoval parametre merania pre jednopulznú a dvojpulznú metódu LIBS a vyhodnotil namerané emisné spektrá. V tejto kapitole sa nachádza aj ukážka študentom vytvorenej databázy a overenie jej účinnosti na vzorke s neznámym zložením. Všetky výsledky sú prehľadne zobrazené v tabuľkách a znázornené v grafoch. Vzniknutá databáza je priložená na samostatnom CD. V úvodnej kapitole práce mi chýba aspoň stručný popis metódy LIBS. Práca je na niektorých miestach nezrozumiteľne formulovaná, čo pripisujem študentovej neskúsenosti s písomným prejavom. K celkovej lepšej prehľadnosti práce by prispelo lepšie členenie textu. Niektoré odstavce by chceli úplne prepísať, tak isto ako citácie. Každopádne z teoretickej časti práce je poznať, že sa študent veľmi dobre orientuje v danej problematike. Študent vypracoval a overil účinnosť ním vytvorenej databázy, zoptimalizoval parametre merania pre jednopulznú a dvojpulznú metódu LIBS. Po obsahovej stránke teda splnil všetky požiadavky a ciele zadania. Prácu doporučujem k obhajobe a hodnotím klasifikačným stupňom veľmi dobre/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 72496