JASANSKÁ, L. Měření výkonnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kocmanová, Alena

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šembera, Zdeněk

Dle mého názoru autorka práce slečna Lenka Jasanská velice dobře pochopila a popsala vybraný podnik, resp. družstvo. Obzvláště oceňuji, že byla schopna ve své práci odlišit a vysvětlit specifické vlastnosti družstva od jiných forem podnikání. Současně, na základě této skutečnosti, navrhla řešení, která mohou být do určité míry v našem držstvu využitelná. Za pozitivní považuji, že se většina hodnocení a závěrů shoduje jak s názorem auditora, tak i Komerční banky, a.s.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 70306