MOJŽÍŠ, K. Dopplerovský indikátor toku krve [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozman, Jiří

Úkolem studenta bylo prostudovat teoretické základy ultraakustiky se zaměřením na dopplerovské metody měření rychlosti toku krve v cévách. Seznámit se měl s metodami vyhodnocování dopplerovských signálů a tomu odpovídajícími obvodovými řešeními. Pro zadané parametry indikátoru toku krve pracujícího na frekvenci 8 MHz s generovanou intenzitou ultrazvuku 100 mW/cm2 a měničem tvaru D = 8 mm měl navrhnout systémové řešení a následně i obvodové řešení, kdy funkci základních funkčních bloků měl experimentálně ověřit. Student se zadanému tématu plně věnoval s velkým zaujetím. Samostatně řešil volbu aktivních prvků jednotlivých funkčních bloků, experimentálně ověřil jejich funkci i když neměl k dispozici vhodnou ultrazvukovou sondu. Vlastní text práce obsahem plně odpovídá požadavkům na technickou zprávu. V práci však postrádám průběh přenosové charakteristiky filtru a vyobrazení realizace funkčního vzorku. Po formální stránce je práce poznamenána nevhodnou velikostí obrázků a schémat, zvláště celkového schématu, jejich nižší kvalitou (obr.23) a hrubým prohřeškem proti češtině. Předložená práce však prokazuje schopnost samostatné tvůrčí práce autora. Zadání projektu bylo splněno v plném rozsahu. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím : v ý b o r n ě.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Čížek, Martin

Tématem předložené bakalářské práce je návrh nesměrového ultrazvukového dopplerovského indikátoru toku krve. Úvodní část textu práce obsahuje teoretický úvod z oblasti základů ultraakustiky a dopplerovských metod měření rychlosti toku krve. Teoretická část práce je přehledná, pro porozumění dalšímu textu naprosto dostačující a neobsahuje žádné nadbytečné pasáže. Použitá literatura je korektně citována. Praktická část bakalářské práce obsahuje systémový návrh a blokové schéma zařízení, kde jsou stručně popsány funkce jednotlivých bloků a formulovány požadavky pro návrh obvodového řešení. Vysílací část navrženého ultrazvukového indikátoru se skládá z monolitického oscilátoru a oddělovacího vf zesilovače. Přijímací část přístroje je řešena jako přímo zesilující s jednoduchým diodovým detektorem. Nízkofrekvenční část řetězce zpracování signálu je doplněna o digitální indikátor průměrné rychlosti toku krve. V práci je doloženo, že student zařízení nejen navrhl, vypočítal přizpůsobení uzv měničů, zisky zesilovačů a hodnoty součástek v nf pásmovém filtru, ale i sestavil a s výjimkou vstupního vf zesilovače i experimentálně ověřil funkčnost všech navržených bloků zapojení. Po věcné stránce k textu práce nemám připomínek. Po stránce formální by ovšem schémata zapojení velice zpřehlednilo, kdyby student používal standardní schématickou značku operačního zesilovače namísto výkresu pouzdra s číslovanými vývody. Celkově je bakalářská práce pana Mojžíše na vysoké úrovni a svědčí o zájmu, se kterým se problému věnoval. Dle mého názoru by byla obhajitelná i jako práce diplomová. Zadání bylo zcela splněno. Navrhuji hodnocení VÝBORNĚ/ 95 bodů a práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 72843