POTOČEK, M. Podnikatelský záměr na založení malého podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Koudelková, Petra

Student se zabýval business plánem pro projekt hromadného nakupování www.coopydoo.com. Zpracoval podnikatelský záměr, který je životaschopný a fungující. Prokázal analytické myšlení a schopnost aplikovat teoretické poznatky v praxi. Až na lehké nedostatky v grafickém zpracování grafů a formální úpravě, je práce kvalitní. Otázka: Když se zpětně podíváte na průběh založení tohoto podniku, v jakých okamžicích se vyskytly "problémy" ať již z administrativního, finančního nebo jiného hlediska? Jak jste je řešil(i) a dalo se těmto problémům předcházet?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Fischer, Jan

Autor se příliš nevěnoval formální stránce práce. Volba grafického vyjádření grafů není příliš vhodná, některé obrázky nepřiměřeně velké a v některých případech je také rozhozené zarovnání. I přes tyto nedostatky se práce věnovala funkčnímu projektu a autor věnoval svůj čas konzultacím s lidmi z praxe. Toto velmi oceňuji a věřím, že budou pro autora přínosem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 72762