JUSTOVÁ, A. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Chalupský, Vladimír

Předložená bakalářská práce se zabývá v poslední době velmi rozšířeným tématem - analýzou spokojenosti zákazníků. Zvolené metody analýzy jsou běžně dostupné a používané, dotazník je zaměřený na relevantní oblasti, navrhovaná opatření vychází ze závěrů a mohou posloužit jako základ pro reálně přijatá opatření.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Stanovené cíle odpovídají svými nároky a zaměřením cílům bakalářských prací na FP VUT v Brně. Cíle jsou splněné - s komentáři uvedenými níže.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Autorka zvolila standardní postupy, běžně používané při analýze spokojenosti zákazníků. Vedle sekundárních dat využila i data primární, která získala použitím dotazníku. V rámci prací, zaměřených na toto téma, jde o standardně provedenou práci, autorka využila běžně dostupných a používaných metod.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Autorka prokázala schopnost interpretovat získaná data a vyvodit z nich relevantní závěry.
Praktická využitelnost výsledků B Navrhovaná opatření mohou být vhodným základem pro reálně fungující opatření v praxi.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Uspořádání práce je logické, autorka použila běžnou terminologii, jazyková úroveň práce odpovídá běžně očekávané úrovni.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Řezáčová, Markéta

Autorka zvolila k analýze aktuálně intenzivně diskutované téma zákaznické loajality. Oceňuji, že výzkum proběhl se skutečnými zákazníky v rámci existujícího podniku, kde dosud loajalitní výzkum realizován nebyl. Výsledky navrženého výzkumu dovedla autorka interpretovat a formulovat konkrétní opatření. Cíle práce tak byly z velké části naplněny. Formální úprava práce je v pořádku, celkově je studie čtivá. Autorka pracuje se zdroji v souladu s citační normou. Vzhledem k původu NPS metriky očekávám vyšší podíl zahraniční literatury. Předložená bakalářská práce splňuje nároky na závěrečné práce kladené.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 69933