PEROUTKOVÁ, L. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Chalupský, Vladimír

Problematika spokojenosti zákazníků je v rámci marketingového řízení na jednu stranu považována za poměrně jednoduchou, na druhé straně je ale spíše opomíjena a není jí věnována ze strany managementu taková míra (reálné, nikoli deklarované) pozornosti. Autorka se s tímto tématem dokonale seznámila, pro analýzu zvolila velmi vhodné metody a zpracovala je v dostatečné šíři a podrobnosti. Výsledkem pak je velmi čtivě napsaná práce, mající jak své odborné kvality, tak jasně formulovaná doporučení pro danou společnost. Práci považuji za velmi zdařilou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Problematika spokojenosti zákazníků patří ke stěžejním tématům soudobého (nejen marketingového) řízení firem - je to jedna z oblastí, která má svou platnost nejen v dobách ekonomického útlumu, ale také v dobách růstu. Autorka se této problematice věnovala s velkou pozorností, stanovené cíle jsou splněné.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Postupy, které autorka zvolila pro analýzu a jejich provedení svědčí o dokonalé znalosti soudobé teorie i praxe. Velmi dobře zvolené metody, velmi dobře provedené.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Autorka prokázala schopnost interpretace získaných dat, nespokojila se jen s "elementární" interpretací, ale v řadě případů "šla do hloubky" (viz propočty směrodatné odchylky)
Praktická využitelnost výsledků A Navržená opatření jsou zacílena do relevantních oblastí činnosti společnosti a mohou významně napomoci k získání či rozvoji potřebných schopností a návyků u zaměstnanců a potažmo k vyšší spokojenosti zákazníků.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Uspořádání práce je logické, použitá terminologie odpovídá zavedené praxi i uznávanému pojetí "akademické sféry". Jedna drobná výhrada se týká obrázku 2 na str. 23 - v rámci diskuse prosím o jeho upřesnění)
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Bez připomínek
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Maštera, František

Práce splňuje stanovený cíl - zjistit spokojenost zákazníků na základě informací získaných vlastním průzkumem a jejich vyhodnocením. Teoreticky popsané metody zjišťování informací jsou prakticky využity v analytické části. Výsledky výzkumu jsou použity v návrhu opatřední ke zlepšení vztahů se zákazníky. Pozitivně lze hodnotit praktickou využitelnost navrhovaných výsledků ve sledované firmě. Práce obsahuje drobné překlepy, typografické uspořádání není vždy ucelené, ale neubírá práci na srozumitelnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 69157