BERÁNEK, L. Konkurenční strategie firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartes, František

1. Jaká úskalí očekáváte při implementaci Vašeho návrhu do podnikové praxe? 2. Jaké navrhujete další úkoly k řešení ve Vašem podniku? (V souvislosti s analýzou současného stavu).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Čech, Ing Petr

Autor k vypracování práce využil velké množství informačních zdrojů (knižních, internetových a legislativních), které jsou v práci řádně citovány. V teoretické části jsou vymezeny základní definice a přístupy ke strategickému managementu, které zahrnují i představení jednotlivých modelů sloužících ke stanovení konkurenční strategie podniku. Následně v praktické části jsou aplikovány teoretické poznatky do reálného podnikatelského prostředí vybraného podniku. Autor práce se dokázal velmi dobře zorientovat v dané problematice a díky provedeným analýzám dokázal navrhnout konkrétní strategie, které by podniku mohly reálně zajistit konkurenční výhodu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71950