BEDNÁŘ, Š. Využití plazmového oblouku v technické praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Daněk, Ladislav

U pana Šimona Bednáře oceňuji především jeho iniciativní , samostatný a seriozní přístup ke zpracování závěrečné práce. Sám obstaral experimentální materiál, často konzultoval i přesto, že jeho vytížení v průběhu posledního sememstru bylo značné (skládal sedm zkoušek). Práce je úhledná, je psána čistě, terminologicky správně, bez překlepů a chyb. Je logicky uspořádána, závěry jsou správné a srozumitelné. Výsledky jsou využitelné v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kubíček, Jaroslav

Bakalář splnil zadání DP v celém rozsahu. V úvodní části provedl krátkou studii metod využívajících plazmový paprsek. Vlastní experimentální práci zpracoval samostatně dle pokynů vedoucího práce. Postrádám bližší rozbor svařitelnosti autenitické CrNi oceli. Hodnocení výsledků experimentu je přehledné. Závěry práce poskytuji informace, které nejsou vzhledem k chybě parametru proudu u plazmového návaru správné. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. Připomínky: 1. str.24 Na obr.14 není svařovací agregát, ale robot KR 5 ARC s plazmovým svařovacím zařízením. Návary TIG byly realizovány na zařízení Fronius FRC-4 a plazmou na robotu KR 5. 2. str.24 Drát OK TIGROD 316 má pro ruční svařování vetší průměr než 1,2mm, nejčastěji 2,5mm. 3. str.26 Pro plazmové návary nebyl použit drát OK TIGROD 316, ale drát OK Autrod 13.31 se složením 0,6%Cr, 1,9%Ni a 0,50%Mo - proto je vyšší tvrdost v návaru - viz průběhy tvrdosti obr.24. Parametr svařovacího proudu je chybný: A = 13A, patří tam 130A - pak i výpočet vneseného tepla (A = 13A) je o řád nižší.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 71981