MICHL, A. Návrh řídicího systému domácího zavlažování se Siemens LOGO! [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Andrš, Ondřej

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem řídicího systému domácího zavlažování s použitím PLC Siemens LOGO!. Autor práce se nejprve seznámil s problematikou řídicích systémů zavlažovacích zařízení. Poté navrhnul vhodnou koncepci řídicího systému domácího zavlažování, řídicí systém implementoval a na modelu odzkoušel. Student pracoval samostatně, iniciativně a prokázal, že se v této problematice orientuje. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kovář, Jiří

Předkládaná bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací řídicího systému pro domácí zavlažování. Student svou práci rozvrhl do několika vhodně uspořádaných částí. Dobře zpracovaná rešeršní část práce poskytla studentovi dostatečná východiska k následné realizaci celého řídicího systému. Studentem zvolené metody a technické prostředky pro realizace řídicího systému považuji za adekvátní. Funkčnost celého systému je prezentována na modelu zavlažovací soustavy. Cíle práce tedy považuji za splněné beze zbytku. I přes některé nešťastně formulované věty a občas se vyskytující chyby hodnotím práci po grafické, stylistické a pravopisné stránce kladně. Jedinou výtku mám k zbytečně obsáhlému exkurzu do starověku v rešeršní části práce. Práci jako celek doporučuji k obhajobě s hodnocením VÝBORNĚ/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71740