ČASTULÍK, L. Možnosti analýz progresivního porušování kompozitních materiálů metodou konečných prvků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Mališ, Michal

Práce je věnovaná možnostem analýz progresivního porušení dlouho-vláknových kompozitních materiálů používaných v letectví metodou konečných prvků (MKP). Použitým MKP softwarem byl MSC. Patran/Nastan nelineární řešič sol 400. V úvodu autor stručně nastínil matematický popis 2D ortotropních materiálů a základních mechanismů porušení. Podrobněji se zabývá popisem Hashinova a Puckova kritéria porušení. Jedná se o kritéria, která autor použil ve vlastní práci. Stěžejní kapitolou v teoretické části je popis modelu použitý v MKP, kterým se řídí materiál po dosažení kritéria porušení. Ve vlastní práci autor uskutečnil simulace tahové zkoušky kompozitního materiálu se skladbou 45° ke směru zatížení vzorku, které porovnal s měřeními provedenými na Leteckém ústavu. V úvodních simulacích autor stanovuje vlivy degradačních koeficientů při použití jednoho kritéria porušení. Navazuje simulacemi geometricky přesného vzorku, při kterých nebylo dosaženo očekávané nelineární odezvy typické pro tahové vzorky s diagonální skladbou. V následujících kapitolách autor vyšetřuje hypotézu, že nelineární odezva je způsobená imperfekcemi ve vzorku, které postupně snižují lokální tuhost do nelineárního průběhu. Autor na bakalářské práci pracoval vzorně s velkým předstihem. Práce je logicky členěná na velmi dobré stylistické i grafické úrovni. Přístup studenta k práci považuji za příkladný. Práci s radostí doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Cejpek, Jakub

Předkládaná bakalářská práce pojednává o aktuálním tématu v oblasti konečnoprvkové simulace kompozitních konstrukcí. Konkrétně jde o progresivní porušování laminátu demonstrované na normovaném tahovém vzorku. Práce je přehledná a logicky členěná, obsahuje všechny náležitosti, jako jsou citace a seznamy použitého značení. V první části je pojednáno o klasické laminátové teorii. Autor dále uvádí výčet mechanismů poškození kompozitních materiálů a seznamuje čtenáře s poruchovými kritérii. Další část pojednává o metodě, jak modelovat progresivní poruchu v numerických řešících, jako je například MSC.Patran/Nastran. Nejzajímavější částí je vlastní MKP výpočet a nastavení výpočtových parametrů tak, aby výsledky korespondovaly s reálnou zkouškou. Oponent hodnotí předkládanou práci jako velmi přínosnou. Může být použita studenty magisterského či doktorského studia jako úvod do problematiky. Taktéž oceňuje množství informací, které autor musel nastudovat nad rámec standardního bakalářského studia. Při řešení práce došlo k propojení teorie a praktického měření. Tato zkušenost bude mít v budoucnu zajisté kladný vliv na autorovi další kroky – ať již ve světě akademickém nebo v každodenní pracovní činnosti. Práce je velmi kvalitní a přínosná a oponent ji doporučuje k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71593