KUNOVJÁNKOVÁ, M. Analýza výkonnosti skupiny podniků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Fedorová, Anna

Otázky k obhajobě: 1) jak zdůvodníte rozpor v hodnocení skupiny: podle SM je skupina mimořádně slabá, Vaše závěrečné hodnocení shrnuje ekonomickou situaci skupiny jako trvale příznivou a stabilní 2) u nesprávné definice menšinových podílů na str. 23 diplomní práce je uveden odkaz na literaturu - autor Harna 1996. V citované literatuře je úplně jiné vymezení menšinových podílů. Jaké vysvětlíte tuto nesrovnalost? 3) vysvětlení vyžadují také přílohy práce s názvy konsolidované výkazy. Kromě posledního, konsolidovaného sloupce jsou v přehledech uvedeny údaje z individuálních účetních závěrek i s vyplněnými řádky položek, které se v individuálních výkazech nevyskytují, např. konsolidovaný provozní výsledek hospodaření, výsledky hospodaření bez menšinových podílů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Klement, Jiří

V diplomové práci je v teoretické části hojně rozebírána konsolidace, bohužel v praktické části tato teorie není moc použita. Autorka již využívá zpracovanou konsolidovanou účetní závěrku skupiny podniků a jednoduše tak provádí finanční výkonnost a zdraví podniku. Kromě Saarbruckého modelu tak byly použity základní metody výpočtu bez zásadního přínosu práce, resp. výstupu práce. Chybí mi cizojazyčný zdroj informací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 71544