PULEC, V. Polohovací systém pro měřicí hlukové mikrofony [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Singule, Vladislav

Zadání práce bylo náročné a rozsah požadovaných prací zahrnoval několik odborných okruhů. Všechny body zadání jsou splněny v odpovídajícím rozsahu i kvalitě. Postup řešení je logický – od výkladu příslušné normy přes popis procesu měření a analýzu koncepcí manipulátoru k návrhu konstrukce systému k výpočtovému modelování a simulačnímu ověřování chování manipulátoru až po náznak mechatronického návrhu komponent. Dosažené výsledky však dokázal správně interpretovat a dokázal z nich vyvodit vlastní závěry pro konstrukci manipulátoru a jeho jednotlivých komponent. Výsledky práce jsou velmi dobře využitelné v praxi a je možno je dále rozvíjet. Po stránce formální je práce uspořádána logicky a má velmi dobrou formální úroveň. Totéž konstatuji o grafické a stylistické úpravě a pravopisu. Práce s literaturou včetně citací je na požadované úrovni. Student pracoval samostatně a dosáhl pro realizační fázi projektu použitelného výsledku. S uvážením všech kladů a nedostatků práci celkově hodnotím jako výbornou/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Březina, Lukáš

Autor se ve své práci zabývá návrhem polohovacího systému pro hlukové mikrofony pro externího zadavatele. V první části autor pomocí norem jasně vymezuje pojmy potřebné pro pochopení problematiky práce. Následuje navržení algoritmu pro vzorkování boxu čelní a kuželové převodovky pro potřeby odměřování hluku v daných místech. V další části práce se diplomant zabývá návrhem vlastní konstrukce manipulátoru, ke kterému dospěl na základě posouzení současně používaných konstrukcí. Na základě navržené konstrukce byl odvozen matematický model dynamiky a kinematiky manipulátoru a byl proveden pevnostní výpočet konstrukce. Autor následovně použil simulaci dynamiky mechanismu pro návrh vhodných motorů. V závěru je stručně popsán přístup k návrhu řízení mechanismu. Práce je psána velice přehledně a posloupnost jednotlivých kroků je zcela logická. Na práci velice cením její komplexnost, kdy je popsán skutečně kompletní návrh daného manipulátoru (návrh konstrukce, MKP analýza, model kinematiky a dynamiky, volba motorů, …) včetně vyčíslení předpokládaných nákladů na konstrukci. Pro dosažení cílů byly použity různé softwarové prostředky (Matlab, Ansys, SolidWorks), což svědčí o všestrannosti diplomanta. Za povšimnutí jistě stojí i fakt, že diplomant navrhl konstrukci řemenového systému, který pro pohyb ve dvou osách používá pouze jeden motor. Vzhledem ke zmíněným skutečnostem není o praktickém využití výsledků práce pochyb. Cíle práce byly beze zbytku splněny. Práci doporučuji k obhajobě a po zodpovězení níže uvedených otázek navrhuji hodnocení „A - výborně“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 38294