JETELA, V. Letecké aktuátory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Bencalík, Karol

Práce s názvem „Letecké aktuátory“ obsahuje přehled nejrozšířenějších aktuátorů používaných pro letecké aplikace včetně popisu jejich funkce a vlastností. Autor vytvořil podklad pro hodnocení použitelnosti jednotlivých typů aktuátorů v závislosti na přenášeném zatížení a hmotnosti samotného aktuátoru. Bakalářská práce dále obsahuje návrh zkušebního zařízení na zkoušení aktuátorů dle zadaných parametrů. Autor provedl několik návrhů a na základě rozboru navrhl optimálního řešení. Práce zpracována velmi dobře, autor pracoval samostatně a pravidelně konzultoval postup pokračujících prací. Práce obsahuje všechny formální náležitosti, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Horák, Marek

Bakalářská práce s názvem „Letecké aktuátory“ je rozčleněna na 5 kapitol. První kapitola je věnována rozdělení hydraulických aktuátorů a popisu jednotlivých druhů. Druhá kapitola popisuje základní schémata hydraulických soustav používaných v letadlech, včetně jejich výhod a omezení. V této kapitole jsou popsány i základní způsoby zálohování hydraulických okruhů v případě poruchy. Ve třetí a čtvrté kapitole jsou aktuátory popsané v první kapitole vzájemně porovnány podle provozních parametrů a jsou zde uvedeny výhody a nevýhody jednotlivý typů aktuátorů. Pátá kapitola se zabývá návrhem zkušebního zařízení pro zkoušky leteckých aktuátorů. Obsahuje celkem čtyři návrhy, z nichž je nakonec zvolen a podrobněji rozpracován ten nejvhodnější pro zadané parametry. Celá práce je velmi kvalitně zpracovaná, přehledná a logicky uspořádaná. Obsahuje množství fotografií, schémat a tabulek. I přes to, že obsahuje drobné technické nepřesnosti, je práce velice zdařilá. Tato práce splnila zadání, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71528