BEDNÁŘ, F. Analýza možností akumulační tepelné elektrárny v podmínkách ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Škorpík, Jiří

Diplomant měl nelehký úkol jelikož se jedná o návrh technologie, která v České republice není v provozu a i ve světě kromě několika experimentálních realizací je fázích studie či přípravných prací ke stavbě. Přesto projevil student velkou samostatnost a předložená diplomová práce podává rámcový přehled jak o technických možnostech tak i hospodářských možnostech této technologie.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fiedler, Jan

Práce se zabývá aktuálním tématem akumulace elektrické energie, zde pomocí podzemního zásobníku stlačeného vzduchu. DP není jen o návrhu vlastní technologie, ale také o dimenzování zásobníku vzhledem k očekávaným výkyvům výroby elektřiny. Práce je členěna logicky do kapitol: potřeba energie, schéma navrhované technologie, volba konstrukční koncepce jednotlivých komponentů, výpočet hlavních rozměrů kompresoru, výměníků, spalovací komory a turbíny včetně určení výkonů. V závěru je provedeno ekonomické zhodnocení se zajímavými závěry pro ES ČR. Jedná se o zcela původní práci kde nebyly žádné vzory. S postupem výpočtu souhlasím, data jsou reálná. Grafická úroveň práce je výborná, DP je poměrně rozsáhlá-105 stran, doplněna obrázky, tabulkami a grafy. Diplomant splnil zadání. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71625