BERČÍK, V. Počítačová podpora konstruování v elektrických pohonech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Červinka, Dalibor

Práce měla za cíl vytvoření přesného 3D modelu laboratorního výukového standu, který má sloužit jako podpora jeho výroby a jeho případné další modernizace. Vlastní text není příliš obsáhlý, jelikož výsledkem projektu jsou především 3D modely. Student ke všem úkolům přistupoval velmi zodpovědně a všechny modely, vizualizace i výrobní výkresy jsou provedeny pečlivě, přesně dle představ zadávajícího.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Kadlec, Josef

Bakalářská práce se zabývá tvorbou modelu a technické dokumentace laboratorního měřicího pracoviště s asynchronním a stejnosměrným motorem. Práce je logicky a přehledně rozdělená do sedmi základních kapitol. V prvních kapitole autor seznamuje čtenáře s prostředím Autodesk Inventor. Dalších pět kapitol se zabývají popisem a tvorbou modelu s.s. motoru, pružné spojky, asynchronního motoru a celkovému uchycením soustrojí. V závěru student zhodnotil svoji práci. Rozsah samotné práce je 18 stran, ke kterým mám následující formální připomínky: - Zdroje použité literatury nejsou v textu citovány postupně. - Některé obrázky jsou poněkud rozmazané. - Několikrát bylo použito první osoby jednotného čísla (např. „… chtěl bych …“). Vzhledem k tomu, že má práce v názvu „počítačová podpora konstruování“, tak bych očekával, že bude kladen podstatně větší důraz na kvalitu výkresů uvedených v příloze. Ve výkresech jsou rozpory s pravidly technického kreslení (porušení pravidel kótování, chybí specifikace materiálu, chybí metoda promítání atp.). Z přiložených modelů je zřejmé, že student dobře ovládá práci s Inventorem. Nepochybně musel strávit spoustu času tvorbou modelů. I přes zmíněné nedostatky navrhuji 86 bodů a práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 71085