ČMELÍK, M. LED osvětlení jízdního kola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Huták, Petr

Práce se zabývá návrhem a realizací DC/DC měničů pro osvětlení jízdního kola s využitím regulace na maximální výkon dynama při různých rychlostech. Student splnil zadání bezezbytku, pracoval samostatně, dosažené výsledky splnily očekávání. Vlastní práce je sice stručná, ale je přehledná a logicky uspořádaná.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Patočka, Miroslav

Autor se v bakalářské práci zabývá návrhem a realizací měničů pro napájení svítivých diod LED v systému osvětlení jízdního kola. Energie je získávána z alternátoru a systém je doplněn akumulátorem. Stejnosměrný měnič snižující napětí je řízen tak, aby zatěžoval alternátor syntetickým elektronickým konstantním odporem, který je roven vnitřnímu odporu alternátoru. Tím je zaručen maximální výkon odebíraný z alternátoru při proměnných otáčkách. Student provedl obvodový návrh elektronických obvodů, konstrukční návrh desky plošných spojů, celé zařízení realizoval a experimentálně ověřil, čímž splnil bezezbytku jednotlivé body zadání. Práce má 37 stran a je členěna do 12 kapitol. Členění kapitol je logické. Po formální stránce lze vytknout nepřesné označení Li-on akumulátorů typu Li-ion (str. 22, ř.3, ř.9). Na str. 19 v kapitole 5.1.2 není vysvětleno, jaký význam má písmeno M v označení NiMh akumulátoru. Z předložené bakalářské práce je zřejmé, že student při jejím řešení prokázal jak široké teoretické znalosti, tak i praktické dovednosti. Práci proto určitě doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Otázky

eVSKP id 71081