MINKS, O. Analýza parametrů náhradních zapojení asynchronního motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Mach, Martin

Student se v bakalářské práci zabývá analýzou parametrů náhradních zapojení asynchronního motoru. Konkrétně porovná náhradní zapojení ve tvaru T-článku, gama článku a inverzního gama článku. V rámci řešení bakalářské práce se věnoval laboratornímu měření konkrétního asynchronního motoru, simulacím v programu Matlab a analytickým výpočtům. Při řešení práce student pracoval samostatně, postup práce konzultoval s vedoucím. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Běloušek, Radim

Bakalářská práce se zabývá analýzou parametrů náhradních zapojení asynchronního motoru. Práce je rozdělena do 8 kapitol včetně závěru. Stěžejní částí práce je provedení laboratorních měření. Byly provedeny zkoušky naprázdno a nakrátko a také byly změřeny zatěžovací charakteristiky. Dále byly z těchto zkoušek vypočteny parametry jednotlivých náhradních zapojení asynchronního motoru firmy ATAS. Tyto vypočtené parametry byly dosazeny do odvozených rovnic pro momentovou a proudovou charakteristiku. Jednotlivé průběhy zmíněných charakteristik pro jednotlivá náhradní zapojení byly následně vzájemně porovnány. Z hlediska formálního zpracování lze práci vytknout nedostatečné využívání interpunkce, zejména čárek a teček. Je třeba si uvědomit, že i vzorec je součástí věty. Po obsahové stránce je bakalářská práce členěna logicky. Zadání bakalářské práce bylo bezezbytku splněno a práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 71004