BAČÍK, T. Návrh e-shopu z oblasti stavebnictví se zaměřením na distribuci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

K řešení přistupoval zodpovědně s významnou osobní motivací pro vytvoření vlastního podnikání. Jeho způsob zpracování je vázán na optimistickou variantu úspěchu podnikání na trzích, i když úspěch podnikání vyjádřil ze všech potřebných oblastí při založení a rozjezdu podnikatelské činnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Uvažuje příliš optimisticky pro úspěch podnikání. Nezvážil všechna rizika a dopady na výsledky podnikatelské činnosti.
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tesař, Rostislav

Tématem BP je navrhnout e-shop a zpracovat oblast distribuce zboží. Řeší založení firmy, předkládá množství finančních ukazatelů, analyzuje 3 potenciální konkurenty. Tomu věnuje největší část BP. Distribuci, což je také zadáním BP, se věnuje jen na 6 stranách. Vše kalkuluje s marží 54%, což se mi zdá nereálné. Cíl práce je splněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 71412