BÁRTA, J. Akumulátory a jejich využití v nezávislé elektrické trakci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Procházka, Petr

Student se v bakalářské práci zabývá akumulátory vhodnými pro použití v nezávislé trakci. Během řešení práce se student seznámil s různými druhy akumulátorů a na vybraných typech provedl základní měření, které v závěru práce vyhodnotil a provedl vzájemné porovnání vybraných akumulátorů. Část práce však dokončoval před termínem odevzdání, díky čemuž se v práci vyskytují prohřešky proti českému pravopisu, hůře pochopitelná větná spojení a místy trochu zavádějící informace. Tyto nedostatky však nic nemění na tom, že autor cíle práce splnil, a proto doporučuji jeho práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
83

Posudek oponenta

Kadlec, Josef

Bakalářská práce vytváří přehled typů akumulátorů použitelných pro elektrickou trakci. Práce je rozdělená do pěti základních kapitol. V prvních třech kapitolách autor seznamuje čtenáře s problematikou různých druhů akumulátorů. Čtvrtá kapitola prezentuje srovnávací měření čtyř druhů monočlánků. V závěru student zhodnotil svoji práci. Rozsah samotné práce je 35 stran, ke kterým mám následující připomínky: Zdroje použité literatury nejsou v textu citovány postupně. Kapitola 3 obsahuje pouze tabulku, která není nijak popsaná textem. Některé grafy jsou nevhodně proložené. Číselné hodnoty jsou odděleny od jednotek někde s mezerou, jinde bez mezery. Na straně 13 je dokonce věta, která nejenže podpoří předchozí tvrzení, ale dále se jednotka „Kš“ nachází na jiném řádku než číselná hodnota a navíc větě chybí tečka. Na straně 20 zase chybí data u 2. a 3. odrážky. Z předchozích připomínek je patrné, že autor nevěnoval dostatečnou pozornost kontrole práce. Naopak bych chtěl vyzdvihnout ucelený přehled typů akumulátorů s přehledným srovnáním výhod a nevýhod pro určitý typ. Neméně tak byly zajímavé výsledky měření na akumulátorech se souhrnným srovnáním výsledků. I přes zmíněné nedostatky navrhuji 84 bodů a práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
84

Otázky

eVSKP id 73370