BEDNÁŘ, V. Návrh a modernizace automobilového startéru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hájek, Vítězslav

Přes počáteční obtíže se student Vojtěch Bednář dobře zorientoval v problematice spouštěčů pro spalovací motory. Pracoval s dostatečnou mírou samostatnosti. Postup práce podle zadání pravidelně konzultoval s vedoucím práce a řídil se příslušnými doporučeními. Literaturu, která mu byla doporučena, využíval jen zčásti a doplnil další. Bakalářská práce splňuje požadavky zadání , má potřebnou grafickou i textovou úroveň a mohu ji doporučit k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
87

Posudek oponenta

Mach, Martin

Předložená bakalářská práce má rozsah 37 stran a je rozdělena do pěti kapitol včetně úvodu a závěru. První dvě kapitoly jsou věnovány teoretickému rozboru stejnosměrných strojů a jejich použití jako spouštěčů. Třetí kapitola se zabývá návrhem startéru pomocí ručního analytického výpočtu a výpočtu pomocí RMxprtu. V práci se vyskytují překlepy a v některých větách dokonce chybějí slova. Návrh startéru je dost zmatený, v úvodu návrhu a v závěru práce se tvrdí, že je navrhován startér s permanentními magnety, ale v průběhu návrhu je vypočten odpor budící cívky (viz bob 44 na str. 27) a dále se sním pracuje (viz body 45 až 50). Výpočet v RMxprtu je proveden pro stroj se sériovým buzením. Během návrhu se používají různé délkové jednotky (mm, cm, m), což je místy matoucí. Např. z textu k výpočtu č. 21 na str. 24 vyplývá, že jako jednotka intenzity magnetického pole bude používán A/cm, dále ve výpočtech se však pracuje s jednotkou A/m. Proložení bodů na obr. 6 na str. 27 není vhodné, odečítané veličiny tím mohou být ovlivněny. Celý postup návrhu startéru by měl být více okomentován. K bodu 39 na str. 26 je uvedeno pouze „viz tabulka“, v celé práci se ale ani jedna tabulka nevyskytuje. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 71129