BLAŽEK, M. CNC technologie obrábění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Prokop, Jaroslav

Předložené bakalářská práce se zabývá problematikou obrábění rotačních součástí na CNC soustružnických strojích. Práce je členěna do tří nosných částí - technologická charakteristika CNC obráběcích strojů, programování soustružnických CNC obráběcích strojů a návrh CNC technologie obrábění zadaného hřídele. Zvláště oceňuji praktickou konkretizaci návrhu technologie včetně příslušného programu. Práce je zpracována přehledně a svědčí o autorově dobré orientaci v dané problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kalivoda, Milan

Autor v první části bakalářské práce charakterizuje CNC obráběcí stroje z několika obecných pohledů. Následně se zaměřuje na skupinu CNC soustruhů, vysvětluje možnosti programování a pro názorné doložení možností těchto strojů přikládá návrh obrábění hřídele.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 73023