KREISINGER, J. Návrh SQL databáze pro výrobní společnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Jak je zabezpečena integrita dat navržené databáze. Jakým způsobem je řešena záloha dat?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Formální uspořádání práce plně nerespektuje doporučení směrnice FP.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Šmýdová, Martina

Autor se ve své práci zabývá návrhem SQL databáze pro výrobní společnost. Na začátku specifikoval požadavky na databázi, které vycházejí z procesů uvnitř společnosti. Tyto procesy následně velmi dobře rozebral a na jejich základě vytvořil návrh databáze. Výsledná databáze splňuje požadavky, které na ni byly kladeny v úvodu práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 76758