KRASULA, J. Návrh stabilizátoru automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Porteš, Petr

Práce diplomanta je součástí týmového projektu Formule Student. V rámci své diplomové práce zpracovával část návrhu zabývající se stabilizátory přední za zadní nápravy projektovaného vozu. Diplomant pracoval s velkou motivaci a byl platným členem celého týmu. Vedle vlastního návrhu zadaných komponent se zajímal o návaznosti na další subsystémy vozu a aktivně je ovlivňoval. Tato část jeho práce na projektu není v diplomové práci popsaná, ale souvisí se zadaným tématem a byla pro celý projekt Formule Student přínosem. Další okolností, která ovlivňovala práci na projektu, bylo to, že v průběhu řešení se v důsledku změn probíhajících na konstrukci celého vozu měnily parametry, jež tvořily vstupní údaje pro jeho vlastní návrh. Diplomant na tyto změny musel pružně reagovat, což si vynutilo určité kompromisy ve výsledném řešení subsystému. Diplomant si je tohoto vědom a navrhuje opatření, jak po první etapě prací završené otestováním vozidla naznačené kompromisy řešit. Výsledky diplomové práce, tj. navržené součástky mechanismů stabilizátorů, jsou již ve výrobě a budou součásti reálného vozidla kategorie Formule Student. Student pracoval velmi samostatně a prokázal schopnost využít svých znalostí ke zvládnutí úkolů, které byly na něj, jakožto řešitele diplomové práce, kladeny. Prokázal schopnost týmové práce a obstál i v procesu vývoje a následné výroby reálného vozu. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Blaťák, Ondřej

Diplomová práce pana Krasuly je zaměřena na návrh automobilového stabilizátoru. Celou diplomovou práci je možné rozdělit na tři části. První z nich je rešerše shrnující poznatky jak o funkci tak jednotlivých konstrukčních řešeních stabilizátorů. Druhá část je věnována analýze stabilizátorů experimentálního vozidla formule Ford. Poslední část je orientována na konstrukční a kinematický návrh a následnou pevnostní analýzu stabilizátorů studentské formule. Diplomant prokázal schopnost využít znalosti ze studované specializace ke zvládnutí úkolů, které byly na něj, jakožto řešitele diplomové práce kladeny. Je třeba zejména ocenit zvládnutí několika náročných programů jako Adams, Inventor, Proengineer, Ansys. Rovněž práce se systémy pro digitalizaci součástí, které nejsou součástí výuky na ÚADI je časově dosti náročné. Práce je po obsahové i formální stránce na velmi dobré úrovni. Jednoznačně se dá říci, že práce splnila zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 38237