JEDLIČKOVÁ, M. Návrh změn informačního systému firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Koch, Miloš

otázka: jaká jsou rizika externího provozu IS a jak se dají ošetřit

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kolštrom, Jan

Autorka se při zpracování teoretické části práce věnovala širokému spektru faktorů a v řadě případů se omezila pouze na krátké zpracování dané problematiky. Nicméně v praktické části se správně soustředila na vyhodnocení klíčových kritérií a splnila vytýčené cíle. K práci se zdroji nemám větších připomínek, autorka správně využívá citační normu, pouze nedostatečně pracuje s cizojazyčnými zdroji, jak by se u práce na aktuální téma z oblasti informačních zdrojů slušelo.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 68639