SCHRIMPEL, M. Řízení projektů v obchodní firmě zabývající se vývozem investičních celků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Šunka, Josef

Práce by mohla řešit velmi zajímavé téma, avšak nesplňuje v plném rozsahu stanovený cíl - vytvoření systému řízení projektů. Za nejvetší klad se dá považovat prakticky orientované téma a zpracování projektu - obchodního případu v návrhové části. Tím ale využitelnost práce končí. Práce je logicky rozčleněna do pěti částí dle zadání, je jasně stanoven cíl a adekvátně rozpracována analytická část. Její závěry se ale nepříliš odráží v návrhu. Návrh působí jako směsice vzniklá přizpůsobením existující směrnice pro následně zpracovávaný obchodní případ který má daleko do stanoveného vytvoření systému. Naprosto chybějící je zhodnocení návrhu a to obzvlášte vzhledem ke kvantifikovatelným ukazatelům. Student pracoval samostatně a možností konzulatce příliš nevyužíval. Poděkování v úvodní části musím odmítnout jako irelevantní - na návrhy a připomínky diplomant nijak výrazně nereagoval. V práci se objevuje množství stylistických a pravopisných chyb. Práci vzhledem k uvedenému hodnotím dostatečně a během obhajoby navrhuji položit následující dotazy: - Jakým způsobem ve svém návrhu odstraňuje nedostatky z analýzy definované na str. 50? - Seznámit komisi se zhodnocením přínosů, kterých v práci dosáhl se zameřením na kvantifikovatelné ukazatele a uvedený přehled na str.51. - V závěru autor zmiňuje obecnost současného stavu a uvadí, že do stavu nového zavedl "metody obecného projektového řízení". Může tyto metody konkretizovat a zmínit jejich začlenení do návrhu systému projektového řízení?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části E
Přínos a praktické využití návrhu D
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň D
Splnění cíle a rozsahu zadání E
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) C
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) D
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Masař, Marek

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 38243