KUMPANOVÁ, S. Aplikace systémového přístupu na ocenění nemovitosti s využitím porovnávací metody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kledus, Robert

.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Práce naplňuje stanovené cíle s některými nedostatky.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B V některých případech autorka v rámci stručnosti parafrázuje použité zdroje, což někde zkresluje obsah použitých textů, obdobně u citací jsou tyto v určitých případech nepřiměřeně kráceny.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C Doře rozpracováno, v některých případech by však text měl být obsažnější příp. výstižnější a teoretické závěry více promítnuty do struktury posudku a volby výstižnějších formulací.
Odborná úroveň diplomové práce C Z hlediska odborné úrovně oceňuji, že autorka dokázala tvůrčím způsobem aplikovat některé dosud jen teoretické závěry a využít je pro řešení standardního znaleckého problému a tím také přispět ke zkvalitňování přístupů používaných při oceňování majetku. Zejména závěry práce nejsou dostatečně propracovány.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Práce svým netradičním pojetím přispívá k širšímu uplatnění nadoborových (systémových) metod, tím přispívá k rozvoji teorií, aplikační fáze by vyžadovala více času pro řešení, což má dopad na možné praktické využití.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Méně významné nedostatky při uvádění zdrojů.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Některé jazykové nedostatky, oceňuji však logickou a promyšlenou strukturu práce.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Pavlíková, Andrea

Úroveň a rozsah zpracování diplomové práce je uspokojující, vzhledem k tomu, že daná problematika je poměrně obtížná, uplatňování systémového přístupu ve znalecké činnosti je zpracováno na obecné úrovni. Praktická část – znalecký posudek: zpracován pro stanovení ceny zjištěné podle platného cenového předpisu a stanovení ceny obvyklé s některými nedostatky a nepřesnostmi, s nedostatečným popisem posuzované nemovitosti, s chaotickým a nepřehledným uspořádáním, a aplikováním systémového přístupu ve znaleckém posudku. I přes uvedené nedostatky doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C Cíle práce bylo , i přes nedostatky, dosaženo.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce D V praktické části není jasně a přehledně aplikována systémová metodologie.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody D Praktická část zpracována nepřehledně, chaoticky.
Obtížnost a správnost řešení D
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Odborná jazyková úroveň D
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 70935