MÜLLER, M. Vliv přírodních jevů na elektrická zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Bušov, Bohuslav

V předložené práci autor kromě vypracování přehledu o četných přírodních jevech působících na elektrická zařízení (elektroenergetika, elektrické stroje a přístroje) věnoval pozornost atmosférickým výbojům a málo prozkoumanému zdroji – slunečním erupcím a negativním vlivům, které mohou vést až k výpadků dodávky elektrické energie na rozsáhlých územích. Při práci postupoval systematicky a pečlivě. Studoval související literaturu a promýšlel možné příčiny a následky jednotlivých faktorů negativně působících na elektrická zařízení. Autor BP na základě svých středoškolských aktivit a osobního zájmu sám navrhnul toto interdisciplinární téma bakalářské práce. Projevil schopnost pronikat studiem do podstaty jevů. Využíval možnosti konzultací jak s vedoucím, tak elektronickou komunikaci se zahraničními experty v problematice black-outů. Pravidelnost setkání s vedoucím práce byla posílena osobním hlubším zájmem studenta o studovaný obor elektrických přístrojů i jeho angažovaností v projektu Popularizace vědy. Jako vedoucí bakalářské práce soudím, že Michal Muller zadání splnil, a to ve všech bodech zadání. Práci Michala Mullera hodnotím jako výbornou. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Aubrecht, Vladimír

Student měl za úkol posoudit vliv přírodních jevů elektrická zařízení, zaměřit pozornost hlavně na jevy atmosférické, včetně působení slunečních erupcí a navrhnout možná opatření k omezení vlivu těchto jevů na elektrická zařízení. Obsah i forma zpracování bakalářské práce plně odpovídají zadání. Práce má dobře navrženou strukturu. Po krátkém úvodu autor ve druhé kapitole klasifikuje a popisuje jednotlivé přírodní jevy. Ve třetí kapitole zaměřuje pozornost na jevy atmosférické a ve čtvrté na jevy spojené se sluneční aktivitou. Tato kapitola shrnuje stav poznání v působení slunečních erupcí na zemskou atmosféru a negativní dopady na elektrická zařízení. V páté kapitole autor popisuje technická a provozní opatření, která by mohla negativní působení slunečních erupcí na elektrická zařízení omezit. Práce je zpracována přehledně, obsahuje četná data o působení jednotlivých přírodních jevů, včetně názorných obrázků, které jsou vesměs převzaty z citované literatury. Zvlášť oceňuji využití Feynmanových přednášek z fyziky, jako jednoho ze zdrojů informací. Práce není pouhou literární rešerší, obsahuje i a přibližný výpočet indukovaných proudů v elektrické síti v případě silné změny magnetického pole Země. Z formálního hlediska je práce zpracovaná velmi dobře, obsahuje minimum chyb a překlepů (např. měřící tyč str. 16, Maxwellovi rovnice, str. 34). Přínos práce lze spatřovat v mezioborovosti tématu a shromáždění informací o málo prozkoumaném jevu a jeho působení, slunečních erupcích a jejich dopadu na elektrická zařízení. Práce může být využita jako doplňující studijní materiál ve výuce některých předmětů, jako např. BEPR nebo MFPL. Může sloužit i jako východisko k podrobnějším zpracování návrhů na omezení následků silných elektromagnetických impulsů v zemské atmosféře. Mohu konstatovat, že práce byla splněna ve všech bodech zadání.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 70915