KOVAŘÍK, M. Měřicí transformátor napětí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondrůšek, Čestmír

Student se ve své bakalářské práci zabýval teorií, výpočtem parametrů a měřením měřicího transformátoru napětí. Bakalářská práce byla vypracována ve spolupráci s firmou ABB, kde student pracuje. Student během studia přešel z denního na distanční studium, změnil téma bakalářské práce, což se na její kvalitě určtě projevilo. Práce obsahuje řadu nepřesností a je vidět, že některé části byly dělány na poslední chvíli. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Huzlík, Rostislav

Student se ve své práci zabývá měřícím transformátory napětí. Práce je rozčleněna do dvou částí. V první, teoretické části, se student zabývá popisem měřícího transformátoru napětí (dále jen MTN), jeho náhradním schématem (včetně postupu výpočtu) a jeho chybami. V druhé části poté student popisuje praktické měření na skutečném MTN. Po odborné stránce mám k práci několik připomínek: - Na str. 12, obrázku 2 je na MTN připojen přístroj označený jako ampérmetr, což samozřejmě není možné - Na straně 17, rovnice 3.5 není možné, aby byl výsledek v %, chybí násobení 100 - Pod rovnicí 5.5 máte označenou jednotku a (poměrná hodnota chyby úhlu), která není v textu použita - V textu nad obrázkem 20 student píše, že při měření napájí vstupní vinutí a výstupní vinutí vyzkratuje. Na obrázku 20 však vyzkratuje vstupní svorky (podle zvyku se vždy značí indexem 1 vstupní vinutí) - V práci chybí lepší popis měřící metody zejména z pohledu použitých měření a dosažených měřených napětí. Student v tabulce 9 píše, že použil generátor Tektronix AFG3031B, což je klasický funkční generátor s maximálním amplitudou 10V (při zátěži 50 Ohmů). Student ve své práci uvádí například při měření naprázdno, že změřil Uk 3780V. Pomocí uvedeného generátoru toto není možné. Po formální stránce mám k práci několik připomínek: - Pro označení násobení se používá symbol tečky, ne hvězdičky ani se symbol násobení nevynechává - Nesprávné značení některých jednotek na některých místech (například frekvencí pomocí velkého písmena F) I přes uvedené výhrady práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 72526